Arkiv och allmänna handlingar

I kommunens arkiv förvaras handlingar från olika verksamheter i Skinnskattebergs kommun, samt från de tre småkommuner som 1952 gick samman och bildade den nuvarande kommunen. Exempel på sådant man kan finna i arkivet är protokoll från kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och olika nämnder, detalj- och översiktsplaner, betygs- och examenskataloger från olika skolor som funnits i kommunen, samt en hel del annat.

Som offentlig instans lyder kommunen under offentlighetsprincipen. Grundregeln i denna är att man har rätt att få titta på kommunens allmänna handlingar. Man behöver inte tala om vem man är eller vilket syfte man har. Undantag gäller dock om handlingarna är sekretessbelagda, som till exempel socialtjänstens akter eller andra handlingar som rör individers hälsa eller sociala förhållanden med mera. I sådana fall måste en prövning göras från fall till fall huruvida den som begär ut handlingarna har ett legitimt syfte och om handlingarna i så fall kan lämnas ut.

Förutom kommunala handlingar finns det även handlingar från några enskilda arkivbildare som varit verksamma i kommunen.

Kontakta kommunens arkivarie eller alternativt registrator för ytterligare information om kommunens arkiv och allmänna handlingar.
För betygsförfrågningar, kontakta skolsekreteraren.