NVSam

Norra Västmanlands Samordningsförbund
Norra Västmanlands Samordningsförbund, som bildades år 2005, har till uppgift att finansiellt samordna rehabilitering i kommunerna Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar, Hallstahammar och Sala. Övriga medlemmar i förbundet är Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Förbundets ändamål är att underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sina möjligheter till egen försörjning.

Styrelsen för samordningsförbundet representeras av varje förbundsmedlem med en ledamot och en ersättare.

Skinnskattebergs kommun är representerad genom
Ordinarie ledamot Elisabeth Åberg (L).
Ersättare Roger Ingvarsson (S).

Styrelsens presidium består av:
Ordförande Mariette Sjölund (S), ordförande, Hallstahammars kommun.
Vice ordförande Hans Söderström, Försäkringskassan.

Samordningsförbundets verksamhetsområde och formerna för arbetet är bestämda i förbundsordningen.

Samordningsförbundets uppgifter:

  • besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
  • stödja samverkan mellan parterna,
  • finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
  • besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas,
  • besluta om förbundets arbetsorganisation,
  • upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning samt
  • svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser.

Kungörelser, protokoll och tillkännagivanden anslås på samordningsförbundets webbplats, förbundets anslagstavla, medlemskommunernas och landstingets anslagstavlor.

Samordningsförbundets webbplats.