Vård och omsorgsutskott

Vård- och omsorgsutskottet består av tre ledamöter och två ersättare:

Ledamöter
Roger Ingvarsson (S), Ordförande
Soili Raja-Aho (S), 1:e vice ordförande
Helena Norrby (C)

Ersättare
Lena Lovén Rolén (S)
Elisabeth Åberg (L)

Vård- och omsorgsutskottet är beredande organ till kommunstyrelsen för ärenden som berör socialtjänst, öppna verksamheter, äldre- och handikappomsorg, integration samt arbetsmarknadsåtgärder. Utskottet har, på delegation från kommunstyrelsen, myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SOL), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om vård av unga (LVU) och lagen om stöd och service (LSS).