Ställningstagande kring vindkraft

Ställningstagande kring vindkraft

I Skinnskattebergs kommun finns idag inga vindkraftverk. Det finns dock ett antal vindkraftföretag som har visat intresse att bygga en vindkraftpark inom kommungränser och just utanför i andra kommuner.

Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun kan inte se möjligheten att förena kommunens natur- och friluftsvärden med kommersiella vindkraftverk. Majoriteten av de politiska partierna är emot vindskraftetablering som är större än småskalig, dvs för “gårdsbruk”. Utifrån detta har kommunstyrelsen ställningstagandet att säga nej till alla etableringar av vindkraftsparker och att definitionen på småskalig vindkraft ska vara:

  • Kategori: Gårdsverk
  • Höjd: 20-50 meter
  • Antal: Beroende från fall till fall. Kommunen beviljar bygglov.
  • Placering: Beroende från fall till fall. Kommunen beviljar bygglov. Rådgivande är att placering ska harmonisera med omgivningen samt att i översiktsplanen arbeta in områden för solkraftsparker.

För mer information kontakta: 
Angelique Nyström
Förvaltningschef Miljö och bygg
0222-51 56 17
angelique.nystrom@skinnskatteberg.se