Kontroll av vattenverket i Färna

Kontroll av vattenverket i Färna

Den 28 November utförde Miljö- och Byggnadsförvaltningen i Skinnskattebergs kommun, en offentlig kontroll av Vattenverket i Färna, som producerar, samt levererar, kommunalt vatten  till Färna samt Skinnskatteberg.

Denna kontroll har stöd av 11 § livsmedelslagen (SFS 2006:804) och 25 § livsmedelförordningen (SFS 2006:813).

Kontrollen utfördes i enlighet med förordningen (EG) 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnad av livsmedellagstiftningen.

Vid kontrollen upptäcktes ett antal brister som är dokumenterade samt diarieförda vid kommunen (KS-2019-1083-Kontrollrapport)

Huvudman VA Skinnskattebergs kommun skall upprätta en handlingsplan för att åtgärda bristerna. Dessa kommer att redovisas för Miljö- och Byggnadsförvaltningen vid ett möte som är bokat 2020-01-24.

Vad som dock ska tilläggas är att en artikel publicerades i FagerstaPosten 2019-12-16, som har en del felaktigheter.

  • Bilden som användes i artikeln är INTE från Vattenverket i Färna och är helt missvisande.
  • Vid artikeln nämns att en avloppsledning är dragen genom reservoaren för dricksvatten. Vi har inget avlopp i vattenverket. Den brunn som anmärkningen gäller är en golvbrunn i själva vattenverket, som tar eventuellt läckage från producerat vatten. Brunnen kommer att byggas om och det ska redovisas vid mötet som är bokat 2020-01-24.

Eventuella frågor besvaras av VA chef Tomas Hahre 0222-51 56 44