Ny EU-bestämmelse om eldning av trädgårdsavfall

Ny EU-bestämmelse om eldning av trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 är det förbjudet att elda trädgårdsavfall och bestämmelsen kommer från EU:s avfallsdirektiv. Det gäller oavsett om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område.

Trädgårdsavfallet ska antingen komposteras på tomten eller återvinnas genom att lämnas till återvinningscentral eller samlas in av kommunen. Syftet med lagändringen är att även kvistar och löv ska återvinnas som exempelvis biogas, eller komposteras för att bli ny näring som kan återföras till jorden.

För att få elda krävs dispens och kan ges i sällsynta fall, till exempel vid eldning som sker i samband med offentliga tillställningar så som majbrasor på Valborgsmässoafton.

Kommunen har för avsikt att ta fram riktlinjer med bedömningsgrunder när dispens ska kunna ges. Fram tills att dessa börjar gälla krävs ingen dispens för att elda trädgårdsavfall i Skinnskattebergs kommun, men att kompostering eller att lämna till återvinningscentral rekommenderas i första hand.

Vid eventuell eldning har du eget ansvar för att eldningen sker på ett säkert sätt. Det är viktigt att du håller uppsikt över elden och att du har möjlighet att släcka den.