Ny kulturplan för Region Västmanland – var med och påverka!

Ny kulturplan för Region Västmanland – var med och påverka!

Kulturplanen är Region Västmanlands program för hur regionen tillsammans med olika samarbetspartners ska utveckla kulturområdet 2023 – 2026. Planen pekar ut övergripande strategier och utvecklingsområden. Kultursamverkansmodellen är en nationell reform som ger regionerna ett större inflytande över den statligt finansierade regionala kulturen. Modellen bygger på dialog och samspel mellan den nationella, regionala och lokala nivån. En förutsättning för modellen är att regionerna tar fram regionala kulturplaner. Kulturplanen ska arbetas fram i dialog med länets kommuner, kulturverksamheter, civila samhället, professionella kulturskapare och övriga delar av kulturlivet. Invånarnas tankar och idéer är viktiga för kulturens utveckling i Västmanland. Ett vitalt kulturliv kräver samverkan. Som ett led i samverkan kommer det att genomföras 11 digitala temadialogmöten där alla kan vara med att lyssna och påverka. Träffarna kommer att ske digitalt på kvällstid kl 18.00-19.15 och genomföras under perioden mars till april 2021. Teman som kommer att beröras är musik, dans och cirkus, arkiv, film, teater, bibliotek, folkbildning, bild och form, hemslöjd, kulturarv och läsning och litteratur. Vill du delta, gå i så fall in och anmäl dig på: www.regionvastmanland.se/kulturplan2023.

Birgitta Lövestedt
Sektorchef Kultur och fritid
Tel: 0222-51 57 05
Mejl: birgitta.lovestedt@skinnskatteberg.se