Skinnskattebergs förskolor tilldelas Erkännande

Skinnskattebergs förskolor tilldelas Erkännande

SIQ – institutet för kvalitetsutveckling ger årligen ut Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola där de lyfter fram förebilder för andra att inspireras och lära av. Skinnskattebergs kommunala förskolor får ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling och Dibber Rullens Särskola i Solna mottager utmärkelsen Bättre Skola. Utmärkelserna delas ut av Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, under Rikskonferensen Bättre Skola som arrangeras den 13-14 januari 2021.

Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola lyfter SIQ fram skolverksamheter som driver ett föredömligt systematiskt kvalitetsarbete. Skolorna utvärderas gentemot SIQ Managementmodell, en forskningsbaserad kvalitetsmodell som lägger stor vikt vid både val av arbetssätt, uppnådda resultat och ständiga förbättringar. SIQ driver Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Skolverket.

”De här skolorna visar vikten av ett långsiktigt ledarskap, tydliga och systematiska arbetssätt och en kultur där både elever och personal blir medskapare i framgången” – kommenterar Mats Deleryd, vd för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Domarkommitténs motivering till Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhet:
Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhet är välplanerad med god samverkan och integration. Verksamheten kännetecknas av ett engagerat närvarande ledarskap och involverade medarbetare. Tillsammans leder skolans arbetssätt och kultur positivt till barnens utveckling, kundnöjdhet, en bättre och utvecklande arbetsmiljö samt ett bättre samhälle.

Verksamheten har ett strukturerat och integrerat kvalitetsarbete samt en kultur som präglas av delaktighet, engagemang och förbättringsarbete. Förskolan uppvisar förmåga att ställa om sina arbetssätt vid förändringar i omvärlden eller förändrade krav. Processerna styrs med tydlig koppling till verksamhetsidé, vision och värderingar. Det finns potential att utvecklas ytterligare genom tydligare koppling mellan processer och resultaten av de valda och tillämpade arbetssätten. Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhet är en förebild som genomsyras av ett ledarskap och en kultur som skapar förutsättning för hållbar utveckling och de gör sig därför väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020.

”Vi är fantastiskt glada över att få ett erkännande från SIQ – Bättre skola. Under många år har vi arbetat för ständig förbättring av verksamheten och skapat arbetssätt som ger ett värde i verksamheten. Tack vare pedagoger med stort  engagemang och hög delaktighet har vi lyckat bli en verksamhet med nöjda kunder och medarbetare som arbetar tillsammans för en hållbar framtid. Förskolans vision om att vara en trygg plats där tillit, lek och arbetsglädje skapar lust att lära och stimulans att växa har hjälpt oss att alltid ha barnen i fokus. Vi är otroligt stolta över att få ett bevis på att Skinnskattebergs kommun har förskolor med hög kvalitet” – säger rektor Marianne Andersson.

Skinnskattebergs kommun har fem förskolor med cirka 200 barn. Vår verksamhetsidé är att driva förskola med hög kvalitet. Vi strävar efter hållbarhet, såväl social, ekologisk och ekonomisk. Syftet med verksamheten är att erbjuda utbildning till barn i en kreativ och trygg miljö. Målet är att ge kunskap och social utveckling till alla barn i verksamheten. Varje enskilt barn ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och förutsättningar för att möta framtida utmaningar.