Upphävt eldningsförbud i Skinnskattebergs kommun

Upphävt eldningsförbud i Skinnskattebergs kommun

Länsstyrelsen föreskrev, med stöd av 2 kapitlet 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, ett skärpt eldningsförbud för Västmanlands län den 12 juni 2023, dnr 452-3237-2023. Bakgrunden till föreskriften var att det rådde mycket stor risk för brand i skog och mark i hela länet.

Förhållandena har ändrats och det råder nu lägre risk för brandspridning i skog och mark. Det medför att Länsstyrelsens föreskrift om skärpt eldningsförbud i Västmanlands län upphävs genom detta beslut. Detta medför även att eldningsförbudet upphör att gälla i sin helhet i Skinnskattebergs kommun.

Upphävande av föreskriften gäller från och med tisdag den 4 juli 2023 klockan 16.00.