Ny detaljplan, Skinnskattebergs tätort

Ny detaljplan, Skinnskattebergs tätort

På Kommunfullmäktige 11/12-2018 antogs den nya detaljplanen för Skinnskattebergs tätort. Den nya detaljplanen har tagits fram på önskemål av Setra AB för att möjliggöra en ökad transport
via järnväg till och från industrin. Den nya detaljplanens mål är även att den på sikt skall innebära minskad trafik av tunga fordon genom samhället och dessutom trygga säkerheten inom och omkring industrin.

2019-01-11: Under december månad har en överklagan mot den nya detaljplanen inkommit.
Ärendet ligger nu hos Mark och miljödomstolen för beslut.

2019-03-01: Mark och miljödomstolen har beslutat 2019-02-28 att avvisa överklagandet. Kommunfullmäktiges förslag från december 2018 gäller.

I bifogade handlingar finns plankarta och planbeskrivning:

Presentation plankarta, detaljplan Skinnskattebergs tätort

Planbeskrivning, detaljplan Skinnskattebergs tätort