Samråd: detaljplan för Centrum, Prästgården 1:90 med flera

Samråd: detaljplan för Centrum, Prästgården 1:90 med flera

Kungörelse av samråd gällande ny detaljplan för Centrum, Prästgården 1:90 med flera, Skinnskattebergs kommun

Planområdet är beläget i centrala Skinnskatteberg och omfattar fastigheterna Prästgården 1:14. Prästgården 1:90, Prästgården 1:111 samt Prästgården 1:116.

Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra för en utveckling av kvarteret genom en mer flexibel användning med bostäder, handel samt verksamheter inom området.

Detaljplanen finns (utöver på denna sida) tillgänglig i receptionen på kommunhuset, Kyrkvägen 7, biblioteket, Klockarbergsvägen 6 och på Allaktivitetshuset Sture, Köpingsvägen 16, Skinnskatteberg.

Samrådstiden är mellan 2 juni och 16 juni 2023.

Synpunkter

Eventuella synpunkter framförs skriftligt med namn, adress och telefonnummer senast den 16 juni 2023 uppge gärna diarienummer MBN 2022-458-214.

Du kan lämna in synpunkter i samråds- och granskningsskedet. Har du inte gjort det senast i granskningsskedet kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Synpunkter på förslaget skickas till:

Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

eller via e-post till kommun@skinnskatteberg.se