Välkommen tillbaka till skolan!

Välkommen tillbaka till skolan!

På Klockarbergsskolan har vi en vision som ska genomsyra det dagliga arbetet. Visionen ska vara en del av all personals pedagogiska planering och förhållningssätt.

”Skolan skall vara en trygg plats där tillit, lek och arbetsglädje skapar lust att lära och stimulans att växa”

Klockarbergsskolan är en sammanhållen verksamhet bestående av elever från förskoleklass till åk 9 med ca 420 elever, antalet elever i klasserna varierar från år till år. Skolan har även tillhörande fritidshem. På skolan har vi många olika professioner och sammanlagt är vi ca 80 medarbetare. Antalet medarbetare varierar även det år från år utifrån behov. Skolan är uppdelad i åk F – 3, åk 4 – 6, åk 7 – 9, Elevhälsoteam och fritidshemmet med tillhörande arbetslagsledare som har ett nära samarbete med skolledningen. På skolan finns även fem förstelärare som har uppdrag mot skolans utvecklingsområden.

Känner en stor glädje i att vi till kommande läsår har fått möjligheten till att starta en egen grundsärskola på Klockarbergsskolan. Detta är något som är helt nytt för skolan och för kommunen. Att vi startar grundsärskola kommer att gynna eleverna på många olika sätt. Grundsärskolans lokaler är i helt ny rustade och anpassade lokaler i ”Boken”.

Utifrån att elevantalet stiger och att vi anpassar skolans verksamhet har vi till läsåret 22/23 utökat med en till modul med två klassrum där två blivande åk 4 kommer att bedriva sin undervisning.

I min roll som rektor ser jag att samarbetet mellan elever, vårdnadshavare och personal som en av de viktigaste delarna i mitt uppdrag för att lyckas att ge eleverna de verktyg de behöver för att uppnå sin fulla potential. Att få se elever utvecklas under sin tid på Klockarbergsskolan både individuellt och tillsammans med andra är fantastiskt att få vara med om. Det slutgiltiga målet för alla elever är att de ska vara rustade för att ta nästa steg till gymnasiet.

För att detta tillsammansarbete ska vara möjligt arbetar vi på skolan mycket kring det systematiska kvalitetsarbetet där vi mäter olika utvecklingsområden som vi arbetar med under läsåret med hjälp av enkäter. Här får vi in synpunkter från elever, vårdnadshavare samt från personal som vi sedan arbetar med att förbättra under kommande läsår.

Under läsåret 21/22 startades det upp ett samarbete med Systemair och elever i åk 8 när det gäller fysik och teknik. Detta har gett ett mycket positivt resultat både från elever, lärare samt från personal på Systemair. Detta arbete är ett led i skolans hållbarhetstänk utifrån att arbeta mer tematiskt på högstadiet vilket vi ser gynnar de lägre åldrarna på skolan. Önskan är även att arbetet ska väcka elevernas intresse till att utbilda sig inom olika tekniska yrken.

Det är viktigt att se skolan som en helhet och att vi tillsammans arbetar för att skolan ska bli en trygg plats där elever och personal känner tillit. Vi ska lära genom lek och skapa arbetsglädje där lusten till nya kunskaper väcks för att få varje individ att växa.

Underskrift Stina

Här kan du hitta mer information om Klockarbergsskolan

Här kan du även hitta våra uppdaterade skolskjutsar