Antagande av ny detaljplan för Centrum, Prästgården 1:90 med flera

Antagande av ny detaljplan för Centrum, Prästgården 1:90 med flera

Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2024 § 118 om antagande för ny detaljplan avseende Centrum, Prästgården 1:90 med flera, enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.

Protokollet justerades den 27 maj 2024 och tillkännagivande av protokollet anslogs på kommunens anslagstavla den 28 maj 2024.
Beslutshandlingar finns tillgängliga på kommunens webbplats www.skinnskatteberg.se samt i receptionen på kommunhuset, Kyrkvägen 7, Skinnskatteberg.

Överklagan

Beslutet om antagande av detaljplanen kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska vara ställt till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, men skickas till Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg eller via e-post till kommun@skinnskatteberg.se inom tre veckor från att protokollet anslogs på kommunens hemsida.

Överklagandet ska vara skriftligt. Du behöver uppge ärendenummer MBN 2022-458-214, beskriva varför och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras samt ditt namn och adress.

Bilagor: