Kungörelse: gällande detaljplan för del av Vätterskoga 4:106 Aspebäcken

Kungörelse: gällande detaljplan för del av Vätterskoga 4:106 Aspebäcken

Kungörelse av granskning gällande detaljplan för del av Vätterskoga 4:106, Aspebäcken Skinnskattebergs kommun

Skinnskattebergs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan som nu är föremål för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Planen tas fram med standardförfarande.

Planområdet är beläget sydöst om Skinnskattebergs centrum, intill Köpingsvägen väg 233 och omfattas av ett område på 3 hektar.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av småhus genom radhus, kedjehus samt friliggande villor.
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Förslaget på ny detaljplan finns tillgänglig här på kommunens webbplats samt i receptionen på kommunhuset, Kyrkvägen 7, biblioteket, Klockarbergsvägen 6 och på Allaktivitetshuset Sture, Köpingsvägen 16, Skinnskatteberg.

Förslaget ställs ut för granskning mellan 22 april – 13 maj 2024.

Synpunkter

Eventuella synpunkter framförs skriftligt med namn, adress och telefonnummer senast den 13 maj 2024, uppge gärna diarienummer MBN 2022-617-214.

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut om att anta planen.

Synpunkter på förslaget skickas till:
Skinnskattebergs kommun Box 101
739 22 Skinnskatteberg
eller via e-post till kommun@skinnskatteberg.se

Bilagor: