Kungörelse: granskning ny detaljplan för Centrum, Prästgården 1:19

Kungörelse: granskning ny detaljplan för Centrum, Prästgården 1:19

Kungörelse av granskning gällande ny detaljplan för Centrum, Prästgården 1:90 med flera, Skinnskattebergs kommun

Planområdet är beläget i centrala Skinnskatteberg och omfattar fastigheterna Prästgården 1:14. Prästgården 1:90, Prästgården 1:111 samt Prästgården 1:116.
Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra för en utveckling av kvarteret genom en mer flexibel användning med bostäder, handel samt verksamheter inom området.

Förslaget på ny detaljplan finns tillgänglig på webben www.skinnskatteberg.se samt i receptionen på kommunhuset, Kyrkvägen 7, biblioteket, Klockarbergsvägen 6 och på Allaktivitetshuset Sture, Köpingsvägen 16, Skinnskatteberg.

Förslaget ställs ut för granskning mellan 1 november och 15 november 2023.

Synpunkter

Eventuella synpunkter framförs skriftligt med namn, adress och telefonnummer senast den 15 november 2023, uppge gärna diarienummer MBN 2022-458-214.

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut om att anta planen.

Synpunkter på förslaget skickas till:
Skinnskattebergs kommun Box 101
739 22 Skinnskatteberg
eller via e-post till kommun@skinnskatteberg.se

Bilagor: