Laddstationer till kommunen

En aktör har ingått ett avtal med Skinnskattebergs kommun som gör att denne får arrendera områden vid småbåtshamnen och cykelparken för uppsättning av laddstationer för eldrivna fordon. Initialt kommer 8 laddstationer att installeras vid småbåtshamnen och ytterligare 6st vid cykelparken och dessa kommer alla ge 22kw laddning. Avtalet är dock flexibelt och aktören har möjlighet […]

Septembernumret av 0222:an, online.

Nu finns septembernumret av informationsbladet 0222:an att läsa online. Du hittar den genom att klicka på denna länk!

Skinnskattebergs kommun följer händelseutvecklingen angående den höjda terrorhotnivån

Som många säkert känner till så ser säkerhetspolisen ett ökat terrorhot mot Sverige. Terrorhotnivån har därför höjts från en trea till en fyra på den femgradiga skalan. Motiveringen är att Sverige, enligt Säkerhetspolisen, nu blivit ett prioriterat mål för terrorister. Polisen rekommenderar att du ska leva som vanligt, men vara vaksam. Frågan tas på största […]

Större vattenavstängning FÄRNA 21 Augusti

Upphävt bevattningsförbud

Från och med måndag den 17 juli och tills vidare upphävs bevattningsförbudet i Skinnskattebergs kommun för de som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Kommunens invånare uppmanas fortfarande att vara sparsamma med vattnet.

Samråd: Avfallsföreskrifter för VafabMiljö

Avfallsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund 2024 ska revideras med en rad ändringar med anledning av lagstiftning och förändrade uppdrag.Enligt MB 15 kap 44 § ska de föreslagna nya föreskrifterna ut på samråd i form av en utställning av dokumentet och den ska finnas tillgänglig för invånarna i fyra veckor. Utställning pågår mellan 17 juli och 14 […]

Upphävt eldningsförbud i Skinnskattebergs kommun

Länsstyrelsen föreskrev, med stöd av 2 kapitlet 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, ett skärpt eldningsförbud för Västmanlands län den 12 juni 2023, dnr 452-3237-2023. Bakgrunden till föreskriften var att det rådde mycket stor risk för brand i skog och mark i hela länet. Förhållandena har ändrats och det råder nu lägre risk […]

Skulpturen ”Relaxation” på plats i Riddarhyttan

Nu är skulpturen ”Relaxation” av Basem Zammam på plats i Riddarhyttan Konstverket är placerat inom det parkområde som sträcker sig emellan Allaktivitetshuset och lekplatsen. Genom denna placering bli konstverket väl synligt från många håll. Ur konstnärens egen beskrivning av konstverket: ”Det är en marmorskulptur föreställande en kvinna som sitter i solen, som böjer sig framåt […]

UPPDATERAD Vattenläcka i Skinnskattebergs centralort

22:30 Vattnet ska nu vara igång igen i Skinnskattebergs centralortI en oväntad händelse har en betydande vattenläcka upptäckts under ett pågående VA-arbete i Skinnskattebergs centralort. Trots ansträngningar att snabbt isolera och åtgärda problemet kommer det tyvärr att ta lite tid att slutföra reparationerna helt och återställa vattenförsörjningen till området. Under tiden kommer det att vara […]

Akut vattenavstängning SKBG imorgon 20/6

Vattenavstängning som skulle ske förra veckan är framflyttad till imorgon tisdag. Arbetet med vattenavstängningen kommer att ta ca 2-4 timmar och utföras någon gång under dagen.