Landsbygden

Ett teknikskifte pågår inom svensk telefoni och bredband där koppartråden som signalbärare alltmer plockas bort på grund av dess begränsningar i såväl kapacitet som stabilitet. Marknadens aktörer är i full gång att ersätta den befintliga koppartråden med i huvudsak optiska fiberledningar och radiovågor.

Den pågående utbyggnaden av optisk fiberkabel i Skinnskattebergs centralort sker på marknadsmässig grund och prioriterar därför tätbefolkade områden med många intresserade. Mer glesbebyggda delar av vår kommun riskerar att få vänta länge på att få tillgång till högre uppkopplingshastigheter. För att göra fiberuppkoppling möjligt även i områden utanför Skinnskattebergs tätort kan organisering i byalag vara en lösning.

Vad är ett byalag och hur kommer jag igång?
Ett byalag är en lokal organisation av invånarna i en by. Ett byalag kan till exempel vara en ekonomisk förening, men det finns olika alternativ på formell organisering. Läs mer på Byanätsforum.

Ett första, och kanske det viktigaste steget i en byanätsprocess, är att få de boende i ditt område intresserade. Om många vill ansluta sig ökar chansen för att få ekonomiska bidrag samtidigt som fler kan hjälpas åt att förverkliga fiber till byn. Läs mer på Byanätsforum.

Vilken hjälp finns att tillgå?
Bredbandsforum (www.bredbandsforum.se) är en del av regeringens bredbandsstrategi för att nå målet om att Sverige ska ha bredband i världsklass där 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Via Bredbandsforum finns en mängd nyheter och information samlat som rör bredbandsutbyggnad i Sverige.

Byanätsforum (www.bredbandsforum.se/Byanatsforum/) är en del av Bredbandsforum som syftar till att stötta lokala sammanslutningar på landsbygden för att ideellt bygga bredbandsnät. Byanätsforum samlar en mängd erfarenheter, praktiska tips och vägledning i processen att få fiber till landsbygden. Byanätsforum finns även på Facebook där medlemmar av byanät och andra sammanslutningar diskuterar och ställer frågor om tillvägagångssätt och svårigheter med att få bredband till landsbygden.

Det finns ett antal gratis planeringsverktyg för nätplanering och projektledning som byanät och fiber-föreningar kan använda. Genom något av verktygen kan man själv göra en grovprojektering, hantera medlemsregister och göra utskick genom enkla webbaserade gränssnitt och spara projektet i molnet. I Byanätforums nyhetsbrev nr 3, juni 2015 listas några exempel.

Ett av verktygen (fiberkartan.se) har förberetts för vår kommun. Om du är intresserad av att använda fiberkartan eller att hjälpa till i främjandearbetet för att få fiber till ditt område, ta då gärna kontakt med Stefan Ryman på tel. 0222-51 58 32, E-mail: Stefan.ryman@skinnskatteberg.se, IP-only på tel. 0200-430000, E-mail: kundservice@ip-only.se, Eller Open infra på tel. 010-492 71 00, E-mail: kundtjanst@openinfra.com