Väg och trafik

Vägföreningarna i de olika kommundelarna ansvarar för de flesta av kommunens vägar inklusive gång- och cykelvägar och grönområden.

Kommunen ansvarar för parkeringsplatser och infarter till kommunala fastigheter, såsom skolor, äldreboende och kommunala bostäder. Gång- och cykelvägen “Strandpromenaden” vid Nedre Vättern är kommunens ansvar.

För Skinnskattebergs tätort ansvarar Vägföreningen för gator, gc-vägar och grönytor utifrån anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggning Vätterskoga GA:5, se gråmarkerade gator och grönytor på kartan nedan.

I anläggningsbeslutet från 1999 då gemensamhetsanläggningen bildades står följande:

Utöver detta har kommunen och Vägföreningen överenskommelse om att kommunen sköter anläggningar som kommunen anlagt inom Vägföreningens förvaltningsområde, t.ex. Strandpromenaden och hundlatriner.

Trafikverket ansvarar för följande vägar i Skinnskattebergs tätort: Bergslagsvägen, Fagerstavägen, Centralvägen och Köpingsvägen.
Trafikverket ansvarar även för de större vägarna på landsbygden, t.ex. RV 68 genom Riddarhyttan och väg 250 som passerar Färna.

Enskilda vägar
Väg som inte är allmän och där väghållaren är en enskild fastighetsägare eller samfällighetsförening kallas enskild väg. För vägens skötsel finns statsbidrag att söka, vilket handläggs av Trafikverket.

Några enkla åtgärder kan rädda liv. Här får du några tips.

  • Du som har utfart mot gata bör se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan. Sikten ska vara minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
  • Du som har hörntomt: Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.
  • Du som har tomt intill gata: Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gång- och cykelbana minst 3,2 meter
  • över körbana minst 4,6 meter.

“Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas”. Plan- & bygglagen 3 kap 17 §.

Vägunderhåll
Vinterväghållning är bl.a. snöröjning, sandning, borttransport av snö, sandupptagning. Snöröjning utförs vid ca 5 cm snödjup, sandning utförs när halka uppstår samt borttransport av snö utförs när behov uppstår.

De viktigaste vägarna plogas först, d.v.s. vägar med stor trafikintensitet och centralt belägna gång- eller cykelvägar. För halkbekämpning används mestadels stenflis och saltfri sand. Promenadvägen utefter Nedre Vättern vinterunderhålles endast sporadiskt.

Barmarksunderhåll består i asfaltering, grushyvling, dammbindning av grusvägar, rensning av dagvattenbrunnar, vägmarkering, skyltar etc. Uppkomna akuta hål, ”potthål”, åtgärdas snarast efter upptäckt eller felanmälan under hela året.

Sandlådor
Kommunen tillhandahåller sand, för eget mindre bruk (ca en hink) i sandlådor som är belägna på olika platser i kommunen:
Skinnskatteberg: Återvinningsstationerna vid båthamnen och järnvägsstationen
Hed: Återvinningsstationen i Bernshammar
Riddarhyttan: Handlarn
Färna: Återvinningsstationen bakom kiosken
Baggbro: f.d Baggbro skola
Uttersberg: Parkeringen vid Gallery Astley.

Vägbelysning
Drift och underhåll av den kommunala vägbelysningen sker genom ett skötselavtal med Vattenfall Elanläggningar AB. Den kommunala vägbelysningen består av ca 1 300 belysningspunkter.

Undantag från den kommunala vägbelysningen är de vägar som Trafikverket ansvarar för. I Skinnskattebergs tätort är det Bergslagsvägen, Fagerstavägen, Centralvägen och Köpingsvägen.

Förebyggande underhåll
Tre gånger per år kontrolleras all gatubelysning. År 2023/2024 enligt nedan:
v 7
v 34
v 50
Under inspektions- och underhållsronderna utförs följande:
– Genomgång och kontroll av gatubelysningen och utbyte av trasiga lampor, lysrör och glimtändare.

Felavhjälpning
Omedelbar åtgärd

  • Fel som utgör fara för trafik eller elsäkerheten
  • Fel på styrsystemet för belysningscentral

Punktbyte av enstaka trasiga lampor sker bara vid ordinarie rondning.

Tillgänglighetsplan
Riksdagen tog i maj 2000 ett beslut “Från patient till medborgare. En nationell handlingsplan för handikappolitiken”. Ett av målen i handlingsplanen är att funktionshindrade i alla åldrar ska kunna få tillgång till hela samhället. Det är ett jämlikhetskrav och en demokratifråga. För att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade och äldre i Skinnskatteberg har en tillgänglighetsplan framtagits efter en inventering gjord tillsammans med Trafikverket.