Enskilt avlopp

Utsläpp av avloppsvatten kan påverka ytvatten och grundvatten. Det kan förorena både egen och grannars vattentäkt. Dessutom kan avloppsvatten påverka badvatten och fiske samt bidra till igenväxning av sjöar och vattendrag.

Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer. För detta ska lämpliga avloppsanläggningar utföras. Generellt kan sägas att en sådan avloppsanläggning består av slamavskiljare och ett efterföljande reningssteg i form av infiltration, markbädd eller ett minireningsverk.

Ska du bygga nytt hus eller har du fått ditt avlopp utdömt av miljöförvaltningen? Då behöver du en ny avloppsanläggning. För inrättande av avloppsanläggning med vattentoalett krävs tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. För inrättande av avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten krävs en anmälan. Blankett för ansökan/anmälan hittar du här.

Här nedan kan du läsa om hur processen ser ut från start till slutkontroll. Kom ihåg att du alltid kan ringa till oss för råd och stöd.

  1. Val av teknik

Du ska anlägga ett nytt avlopp, men vilken typ av anläggning passar er fastighet? Det finns många olika typer av avloppsanläggningar och beroende på dina förutsättningar passar olika alternativ mer eller mindre bra. Du kan läsa utförlig information om de olika teknikerna på avloppsguiden.se och du får gärna ringa till oss för att få råd. Innan du bestämmer dig bör du också kontrollera att den lösning du valt svarar mot de krav som finns.

  1. Skicka in ansökan

När du bestämt dig för vilken typ av avlopp du ska bygga skickar du in en tillståndsansökan till oss. Tänk också på att med ansökan ska följa en fastighetskarta, där anläggningen och närliggande dricksvattenbrunnar samt eventuella bergvärmebrunnar är inritade.

  1. Tillstånd

När allting ser okej ut och ingenting behöver kompletteras får du ett skriftligt tillstånd från oss. Först när du fått det skriftliga tillståndet kan du börja anlägga det enskilda avloppet. Tänk på att du ansvarar för att en entreprenörsrapport (blankett för entreprenörsrapport medföljer tillstånd) fylls i. För tillstånd tar kommunen ut en avgift, i normalfall för 3,5 timmars arbete.

  1. Anläggande och anmälan om färdigställande

Anläggande av markbädd och infiltration ska fotodokumenteras. Anmälan om att anläggningen är färdigställd görs genom att entreprenörsrapport och fotografier (endast entreprenörsrapport vid anläggande av minireningsverk och sluten tank) ska skickas in till bygg- och miljöförvaltningen när anläggningen är klar. Om inte entreprenörsrapport och fotografier inkommer så måste bygg- och miljökontoret göra ett tillsynsbesök vilket vi tar ut en avgift för. Blankett för entreprenörsrapport skickas ut tillsammans med tillståndet.