Nedtagning och beskärning av träd

Vi får ofta önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på mark som ägs av kommunen. För att vi ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall behöver vi en ansökan som beskriver vilka träd som du önskar få nedtagna och skälet till det.

Fyll i “ansökan om nedtagning av träd” om du önskar ta ned ett träd. Innan du skickar in din ansökan bör du samråda med berörda grannar. Berörd granne kan vara någon som från sin fastighet kan se trädet/träden eller på annat sätt berörs av eventuell nedtagning.

Bedömning
Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd och goda skäl måste finnas för en sådan åtgärd.

Detta tar vi hänsyn till:

  • Är trädet farligt för husägaren/allmänheten eller finns risk för stormskador
  • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
  • Hur påverkar en fällning undervegetationen? Kommer det att uppstå problem p.g.a. tillväxt av sly?
  • Är trädet skyddsvärt?
  • Trädens inverkan på markvatten flödet

Detta tar vi inte hänsyn till:

  • Att löv från kommunens träd blåser in på privatägd mark.
  • Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen.
  • Att träd skuggar uteplats eller dylikt.
  • Att träd skymmer utsikt.