Kommunalt VA

VA-avdelningen ansvarar för vattenproduktion i Riddarhyttan och Färna, vattentorn i Skinnskatteberg och Riddarhyttan, tryckstegringsstationer, omhändertagande av avloppsvatten i Skinnskatteberg, Riddarhyttan, Baggbron och Färna, avloppspumpstationer och jourhållning.

Reningsverket Skinnskatteberg
Besöksadress Köpingsvägen 40, Skinnskatteberg
VA- & fastighetschef tel: 0222-51 57 75

Reningsverket Riddarhyttan
Besöksadress: Reningsverket Riddarhyttan

Avstängning av vattenförsörjningen

43 § Huvudmannen får stänga av vattenförsörjningen till en fastighet, om

  1. fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter
    enligt denna lag,
  2. försummelsen är väsentlig,
  3. avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa,
  4. huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig
    tid att vidta rättelsen, och
  5. fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden.

Kostnaden för en avstängningsåtgärd får påföras fastighetsägaren.

Vid försäljning av fastighet/fritidshus är det säljarens uppgift att genomföra en överlåtelse av VA-abonnemanget.
Blankett: Överlåtelse av VA-abonnemang vid försäljning.