Enskild vattentäkt

Lämplig plats för dricksvattenanläggning
Platsen ska väljas ut så att saltvatten och föroreningar undviks, att det finns möjligheter till vattenuttag, tillgång till el och ett tekniskt gott skydd mot eventuella föroreningar. Att tänka på är också att ytligt vatten avleds bort från brunnen för att slippa kontaminering.

Det finns olika typer av brunnar. De som är djupborrade och de som är nergrävda. I borrade brunnar är det oftast en mer stabil nivå av vatten än i de grävda brunnarna. Risken för att få salt i sitt grundvatten är större för borrade brunnar än grävda brunnar. Detta sker framförallt när ett större uttag av grundvatten sker än vad som bildas i området. Saltvattenspåverkan ökar också ju djupare borrhålet är.

Grävda brunnar är istället känsliga för grundvattennivån, då de är anlagda i ytliga grundvattentäkter. Under torrperioder kan därför tillgången på vatten minska ordentligt. Ytvattnet varierar med årstiden både vad gäller kvalitet och kvantitet. Vid exempelvis snösmältning kan kvalitén på vattnet förändras.

Certifierad brunnsborrare
När man planerar för en brunn är det viktigt att tänka på att man anlitar en certifierad brunnsborrare som har kompetens för att utföra arbetet. En certifierad brunnsborrare har alltid:

  • minst 3 års erfarenhet av brunnsborrning
  • avlagt godkänt svetsprov
  • godkänd kurs ”Arbete på väg”
  • certifikat för ”Heta arbeten”
  • godkänt resultat i ”Juridik för brunnsborrare”
  • godkänt resultat i ”Praktisk hydrogeologi”.

Därutöver har företaget där den certifierade brunnsborraren är anställd en ansvars- och miljöförsäkring på minst fem miljoner kronor.

Provtagning av vattnets kvalitet
Det är lämpligt att både ta kemiska och mikrobiologiska prover samt gärna även komplettera med ett radonprov. Kontakta miljökontoret om du behöver hjälp att ta dessa prover.

Lagar
Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på detta sätt se till att nuvarande och kommande generationer har en hälsosam och god livsmiljö. Människans hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter. Alla bör känna till miljöbalkens grundläggande hänsynsregler. Dessa kan du läsa om här.

Normalt krävs inget tillstånd för att få anlägga en dricksvattenanläggning för en en- eller tvåfamiljsfastighet. Om en anläggning ska uppföras i ett område där det råder brist på vatten eller att det finns risker med att vattenbrist kan uppstå, så kan kommunens miljökontor kräva tillstånd. Brunnsborraren måste alltid lämna in en anmälan till Sveriges Geologiska Undersökning.

Nyttiga länkar
Socialstyrelsen
Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation
Sveriges Geologiska undersökning
Sveriges vattenorganisationer