Brukningsavgifter VA

Brukningsavgifter för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 

Den här informationen är riktad till industri, kontor, handel, och flerbostadshus mm. med fastigheter anslutna till det kommunala vattennätet och där förbrukningsavgift utgör en del av avgiften enligt Skinnskattebergs kommuns Taxor och avgifter . Skinnskattebergs kommun har en fast brukningsavgift per hushåll för småhus (villor och parhus). Här hittar du information om vattenmätare i småhus

Rapportera in din avläsning

Från och med 2023 ska du, minst en gång per år, själv läsa av och lämna in din/dina vattenmätarställningar. Vi skickar årligen ut en uppmaning om inlämning. Nu finns också möjlighet att lämna in mätarställningen en gång per kvartal för faktisk debitering i stället för preliminär. Mätarställningen lämnar du enklast här på webben eller via telefon till Teknik och Service 0222 – 51 58 50. När du fått vattenmätaren utbytt till ny digital mätare med fjärravläsning behöver inte mätarställningen lämnas in.  Har du inte lämnat in avläsningen när du uppmanats skickar vi en påminnelse. Vid utebliven avläsning efter påminnelsen kommer vår tekniker och läser av mätaren. Du debiteras då timkostnad för detta enligt Taxor och avgifter

Avgiften förändras

Den förändrade taxan började gälla den 1 januari 2023. Taxan debiteras med schablonbelopp baserat på föregående års kostnad för de abonnenter där avläsning av vattenförbrukning ännu inte är möjlig

För flerbostadshus

Tidigare fanns en endast en fast lägenhetsavgift som beräknades utifrån hur många lägenheter det fanns i huset. Volymen förbrukat vatten påverkade inte avgiften. I den nya taxan har fasta lägenhetsavgift sänkts. Tillkommit har en fast avgift baserad på mätarstorlek och en förbrukningsavgift. Det nya sättet att beräkna avgiften innebär att du kan påverka dess storlek genom att minska förbrukningen och, om möjligheten finns, bygga om och byta mätare.

Exemplet nedan är för ett flerbostadshus med en årsförbrukning på 1 000 m³, 15 lägenheter och en vattenmätare av storlek Q₃ 10 m³/h. Exemplet är exklusive moms.

Fast mätaravgift   +   Fast avgift per lägenhet +  Förbrukningsavgift = Total avgift/år

25 000 kr      +   (15 • 1300 kr = 19 500 kr) + (1000 • 29 kr = 29 000 kr) = 73 500 kr/år

För de flerfamiljshus där avläsning av vattenförbrukning ännu inte är möjlig debiteras abonnenterna efter schablon baserad på föregående års kostnad.

För industri, kontor, handel, m.m.

För industri och andra verksamheter fanns tidigare en fast enhetsavgift som beräknades utifrån byggnadens yta. Med den nya taxan spelar det ingen roll hur stor yta byggnaden har endast storleken på vattenmätaren styr den fasta avgiften. Förbrukningsavgiften är kvar som tidigare. Det gör att kunder med stor byggnadsyta eller stort sannolikt maxflöde per sekund kan få en lägre avgift om möjligheten finns bygga om och byta mätare. Att minska förbrukningen är likt tidigare ett sätt att hålla nere avgiften.

Exemplet nedan är för en industrifastighet med en årsförbrukning på 2 000 m³ och en vattenmätare av storlek Q₃ 10 m³/h. Exemplet är exklusive moms.

Fast mätaravgift   +  Förbrukningsavgift = Total avgift/år

25 000 kr     +   (2000 • 29 kr = 58 000 kr) = 83 000 kr/år