Vattenmätaren och mätplatsen

Vattenmätaren kontrollerar i första hand hur mycket vatten du använder. Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet och debiteras för förbrukning, enligt taxan för vatten och avlopp, ska ha en vattenmätare som mäter av vattenförbrukningen.

Ansvar och skötsel av vattenmätaren

Som fastighetsägare står du för de anordningar som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop med den övriga utrustningen, bland annat konsol till vattenmätaren, ventiler före och efter mätaren samt ledningar inne på fastigheten. Vi som VA-huvudman står för kostnaden av både vattenmätare och installation av mätaren. Vattenmätaren byts av oss enligt fastställd turordning enligt SWEDAC (STAFS 2007:2).

Avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov. Kontakta VA-avdelningen på Skinnskattebergs kommun om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för utbyte och/eller reparation betalas av fastighetsägaren.

Håll koll på din mätare

Håll gärna koll på din vattenförbrukning. Hög vattenförbrukning kan vara läckage. När vattenåtgången ökar utan synbar anledning kan orsaken vara ett läckage. Rinnande toaletter, droppande kranar eller andra fel i fastighetens VA-installation är de vanligaste orsakerna. Små läckage blir med tiden stora volymer och därför bör dessa åtgärdas omgående. Annars kan det bli onödigt höga faktur. Det kostar inget att lämna en extra vattenavläsning.

Mätarställningen lämnar du enklast här på webben eller via telefon till Teknik och Service 0222 – 51 58 50. När du fått en ny fjärravläst mätare behöver avläsningarna inte längre rapporteras.

Vattenmätarens placering

Vattenmätarna brukar vara placerade där vattenledningen kommer in i fastigheten. Förser den/de flera fastigheter kan de vara installerad i en mätarbrunn mellan förbindelsepunkten (oftast i anslutning till fastighetsgränsen) och första fastigheten som anslutits till det kommunala VA-ledningsnätet.

Din mätarplats ska vara utformad enligt råd och riktlinjer från Svenskt Vatten. Vid nyanslutning / Ombyggnad av mätarplatsen ska mätaren vara fast monterad i en konsol med avstängningsventiler före och efter mätaren. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken och har en skjutbar kopplingshylsa. Ingen rördragning får göras inom konsolen, bygeln är till för endast vattenmätaren. Måtten som anges på bilden ska följas vid nybyggnation. Alla mått anges i millimeter. Mätarplatsen kommer att godkännas av vår entreprenör för montering av mätare. Blir den inte godkänd så sätts ingen mätare upp. Vi tar då ut en avgift motsvarande vår kostnad för entreprenören för uteblivet mätarmontage.

Svenskt Vatten P100

Källa: Svenskt Vatten P100, maj 2009.

Vid befintlig byggnation ska måtten uppfyllas så långt det är möjligt. Vi rekommenderar alltid att man har en konsol där mätaren ska sitta. Men det viktigaste är att vattenmätaren är stabilt monterad, vilket den kan vara även utan konsol. Det ska finnas avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av.

Vattenmaäare med förklarande text

Det ska vara enkelt att komma åt vattenmätaren. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Ska mätplatsen byggas in ska det vara i ett av oss godkänt mätarskåp.

Parallellkopplade mätare

Om du behöver en större mätare än en Q₃ 4 (qn 2,5) (20 mm) ska du i första hand ha fler parallellkopplade mindre mätare. Läs mer om storlek på vattenmätare. Högst fyra mätare får parallellkopplas och alla mätarna ska då ha samma storlek. Det är viktigt att det finns avstängningsventiler vid varje mätare och att varje mätare är fast monterad i en vattenmätarkonsol. Exempel på mätarplats för parallellkopplade mätare med rekommenderade mått. Måtten i skissen anges i millimeter.

Parallellkopplande

Källa: Svenskt Vatten P100, maj 2009.