Exempel på stadgar för ideella föreningar

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade.

Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad som bör finnas med i stadgarna för just den föreningen. Uppgifterna enl. § 1, 4, 12 och 17 måste alltid ingå.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN XXXXXXXXX.

 • 1 Föreningens firma (föreningens namn)

Föreningens firma är   XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

 • 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att  …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 • 3 Föreningens säte (ort där styrelsen finns)

Föreningen har sitt säte i   XXXXX   i   XXXXX   kommun,   XXXXX   län.

 • 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som (vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar o.s.v.) ………………………………………………………………………………………

 • 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 • 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande,   X   övriga ledamöter jämte   X   suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte.

 • 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst   X   personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses, exempelvis kassör, sekreterare (i förening, alternativt var för sig).

Man kan även skriva att “styrelsen utser inom sig själv” en firmatecknare.

 • 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

– Ideell förening som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen får ha annat räkenskapsår, i annat fall bör räkenskapsår vara kalenderår p.g.a. att beskattningsår ska vara kalenderår för juridisk person som inte är bokföringsskyldig.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den X/X.

 • 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den X/X avge sin revisionsberättelse.

 • 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den   X/X   på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast   X   dagar före ordinarie årsmöte och senast   X  dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Val av ordförande i föreningen för en tid av   X   år.
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av   X   år
 14. Val av revisorer samt suppleanter.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 • 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 • 12 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

 • 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 • 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 • 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 • 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst   X   dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom   X   dagar efter beslutet.

 • 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/välgörande ändamål etc.

– Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret  för avregistrering av föreningen.