Styrelsemöte och protokoll

Föreningens styrelse träffas på styrelsemöten under året för att besluta om verksamheten. I styrelse ska det minst finnas en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Ordförande leder mötet, sekreterare för protokoll och kassören hanterar föreningens ekonomi.

Förslag på dagordning för ett styrelsemöte:

  • Mötets öppnande
  • Dagordning
  • Val av justerare – alternativt: föregående mötes protokoll läses upp och justeras
  • Inkomna skrivelser
  • Rapporter
  • Ärende 1
  • Ärende 2
  • Ärende 3
  • Nästa möte
  • Avslutning

Paragraferna kan numreras från § 1 vid varje sammanträde. Men ibland numreras paragraferna löpande under året vilket innebär att årets första möte börjar med § 1. Nästa mötes första paragrafnummer blir då beroende på vilket nummer föregående möte slutade med.

Protokollet skrivs under av sekreteraren och justeras av ordförande och valda justerare. Ibland väljs inte justerare utan protokollet läses upp nästa möte och godkänns då.