Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet och hålls som regel en gång varje år. På årsmötet väljs bland annat ledamöter, revisorer och firmatecknare. Medlemsavgiftens storlek beslutas också.

Regler för när årsmötet ska hållas, hur kallelsen ska ske, vilka ärenden som tas upp på dagordningen och vilka som har rätt att delta och rösta ska finnas angivet i stadgarna.

Ordförande för årsmötet är som regel någon som inte sitter i styrelsen eftersom mötet bland annat ska besluta om föreningen får ansvarsfrihet för det gångna året.

Förslag på dagordning för ett ordinarie årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställa dagordning för mötet
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Godkännande av verksamhetsberättelse för föregående år
 • Fastställande av ekonomisk berättelse för föregående år
 • Lägga revisionsberättelsen till handlingarna
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Beslut om firmatecknare
 • Fastställa verksamhetsplan för kommande år
 • Fastställa budget för kommande år
 • Mötet avslutas