Vad är en förening

En förening är en grupp av personer som bedriver en verksamhet för ett gemensamt ändamål.

Föreningarna kan vara av två typer, antingen ideella eller ekonomiska.

Det finns ingen särskild lagstiftning för ideella föreningar.

Exempel på ideella föreningar är idrottsföreningar, kulturföreningar, politiska och religiösa föreningar, föreningar för personer med funktionsnedsättning, scoutverksamhet och välgörenhet, men det finns även många andra verksamheter.

Ideella föreningar har ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet.

Ekonomiska föreningar ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse. Föreningen ska registreras hos Bolagsverket.

Roller i föreningen

Ordförande

Ordföranden är i många föreningar ledaren i föreningen och ska ha ett övergripande ansvar att alla delar i klubben fungerar. Ordföranden sköter ofta kontakten med samarbetsorganisationer som riksförbund, distriktsförbund och kommunen och är således ansiktet utåt i föreningen. Dessutom är ordföranden ansvarig för att leda styrelsemöten och ofta också medlemsmöten. Som ordförande är man oftast firmatecknare tillsammans med kassören och bör ha en övergripande koll på ekonomin samt se till att beslut som tas genomförs.

Vice ordförande

Vice ordförande har som första uppgift att ersätta ordföranden om denne skulle vara frånvarande. Därmed är det högst lämpligt om vice ordförande är insatt i föreningens verksamhet och har i princip lika bra koll på verksamheten som ordföranden. Då uppgiften i sig inte innebär så stor arbetsbörda, förutsatt att ordföranden är frisk och närvarande, är det vanligt att vice ordföranden även har andra uppgifter inom föreningen.

Kassör

Att vara kassör är i många föreningar en uppgift med en hög arbetsbelastning. En kassör ska sköta föreningens ekonomi och exempel på vanliga uppgifter är att ansvara för budget, bokföring och bokslut, sköta medlemsavgifter och medlemsregistret, deklarera och betala räkningar. Kassören är oftast, tillsammans med ordföranden, firmatecknare för föreningen och tar hand om föreningens post.

Sekreterare

Sekreterarens uppgift är främst att föra protokoll vid styrelsemöten och se till att dessa blir justerade och underskrivna. Ofta hjälps ordföranden och sekreteraren till att få ihop dagordningar inför möten och att skicka ut kallelser. Sekreteraren är också ansvarig för att verksamhetsberättelsen skrivs varje år.

Utbildningssamordnare

En utbildningssamordnare ansvarar för att medlemmarna får den utveckling och utbildning dessa behöver för att klara av att driva föreningens verksamhet. Den är också ansvarig för att rapportera studiecirklar till respektive förbund/organisation. Samordnaren bör därför ha god kunskap om var det finns möjlighet att utbilda sig samt att hålla sig uppdaterad med vilket utbud som finns.

Valberedning

Valberedningen har som uppgift att ta fram ett förslag på en ny styrelse. Därefter är det årsmötet som väljer styrelse. Valberedningen ska därför vara insatta i verksamheten och så pass närvarande att de vet hur samarbetet och kommunikationen fungerar i styrelsen, så att de kan föreslå en ny styrelse till årsmötet.