Förskolor

I Skinnskattebergs kommun finns fem förskolor varav två är belägna i tätorten och tre förskolor ligger i kommunens ytterområden. Förskolorna arbetar mot gemensamma mål i ett steg för likvärdig förskola.

Barn och utbildning i Skinnskattebergs kommun har en gemensam vision som genomsyrar verksamheten:

Skolan skall vara en trygg plats där tillit, lek och arbetsglädje skapar lust att lära och stimulans att växa.

Förskolorna är miljöcertifierade enligt Grön Flagg. Förskolans arbete för hållbar utveckling är en självklar del av det dagliga arbetet. Förskolan utgår från barnkonventionen och värdegrunden för att skapa en social hållbarhet.

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan -Lpfö 18 och arbetar språkstimulerande med bland annat tecken som stöd och bildstöd. Vi anser att förmågan att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändiga för barnen i det fortsatta lärandet. I undervisningen används olika digitala verktyg för att ge barnen möjlighet att tillägna sig kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt digitalt samhälle.

Verksamheten utgår ifrån barnens nyfikenhet, intressen och behov vilket gör att barnen får delaktighet och inflytande. Leken är i fokus i aktiviteter och temaarbeten.

För att skapa förutsättningar för en bra övergång från förskola till skola har verksamheterna en samverkansmodell. Syftet är att skapa relationer mellan barnen och pedagoger på skolan vilket ökar tryggheten. I övergången skapas igenkänningsfaktorer för blivande elever så som t ex pedagogisk miljö och arbetssätt. Både förskolan och skolan arbetar med Bornholsmodellen som är ett språkstimulerande material.

Ett nära samarbete med vårdnadshavare är viktigt och verksamheten arbetar med att utveckla nya sätt för inflytande och delaktighet.

Förskoleverksamheten genomsyras av ett ledarskap och en kultur som skapar förutsättning för hållbar utveckling. Som ett kvalitetsbevis på detta fick Skinnskattebergs kommunala förskolor ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling av SIQ 2020.

Rektor: Linda Mattin-Lassei, telefon: 0222-51 57 51