Kvalitet och jämförelse 6-16 år

Kvalitet inom kommunens grundskola följs upp genom årliga elev-, personal- och föräldraenkäter som en del i det systematiska kvalitetsarbetet inom sektorn barn och utbildning, vilka regleras utifrån stadgar i skollagen 4 kap.

Återkoppling till brukare/vårdnadshavare

Skinnskattebergs kommun kommer att redovisa resultaten från genomförda enkäter i den årliga kvalitetsrapporten för grundskolan för respektive verksamhetsår.