Kvalitet och jämförelser

Kvalitet inom kommunens förskolor följs upp genom årliga föräldraenkäter som en del i det systematiska kvalitetsarbetet inom sektorn barn och utbildning som regleras utifrån stadgar i skollagen 4 kap.

Återkoppling till kund/vårdnadshavare

Skinnskattebergs kommun redovisar årligen resultaten från förskolans vårdnadshavarenkät samt en kvalitetsrapport för respektive verksamhetsår.