Elev 6-16 år

I Skinnskattebergs kommun finns en grundskola som är belägen i tätorten och elevunderlaget sträcker sig från förskoleklass till och med årskurs 9.

Grundskola

Grundskolan är till för elever i åldern 6-16 år. Den ska vara trygg, lärorik och rolig för alla elever. Grundskolans läroplan styr verksamhetens innehåll. Skolans uppdrag utifrån läroplanen är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samverkan med hemmen.

Grundskolan är en egen skolform och ingår i skolväsendet och läraren ansvarar för undervisningen. Närmare information får ni genom att kontakta grundskolan direkt. I Skinnskatteberg drivs grundskolan i kommunal regi.

Nationella styrdokument

Skolverkets webbplats kan du läsa om det som berör grundskolans verksamhet. Där hittar du nationella styrdokument som skollag, läroplan för grundskolan, statistik och mycket mer.