Elev 6-16 år

I Skinnskattebergs kommun finns en grundskola som är belägen i tätorten och elevunderlaget sträcker sig från förskoleklass till och med årskurs 9.

Grundskola

Grundskolan är till för elever i åldern 6-16 år. Den ska vara trygg, lärorik och rolig för alla elever. Grundskolans läroplan styr verksamhetens innehåll. Skolans uppdrag utifrån läroplanen är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samverkan med hemmet.

Grundskolan är en egen skolform och ingår i skolväsendet och läraren ansvarar för undervisningen. Närmare information får ni genom att kontakta grundskolan direkt. I Skinnskatteberg drivs grundskolan i kommunal regi.

Grundsärskola

Hemkommunen beslutar om en elev ska tas emot i grundsärskolan. Ett sådant beslut föregås alltid av en utredning om målgruppstillhörighet.

Barn som har en intellektuell funktionsnedsättning och därför inte bedöms ha förutsättningar att uppfylla sådana betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas i grundskolan ska tas emot i grundsärskolan. I Skinnskatteberg har särskoleverksamhet startats under läsåret 22/23 i nyrenoverade lokaler i Boken som ligger i anslutning till grundskolans huvudbyggnad.

Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Nationella styrdokument

Skolverkets webbplats kan du läsa om det som berör grundskolans verksamhet. Där hittar du nationella styrdokument som skollag, läroplan för grundskolan, statistik och mycket mer.