Ansöka om förskoleplats

Här följer information till dig som vårdnadshavare som planerar att ställa ditt barn i kö till någon av kommunens förskolor i Skinnskattebergs kommun.

Rätt till förskola

Barn från 1 år t o m 5 år som har Skinnskatteberg som hemkommun och med vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till förskoleplats. Omsorgstiden baseras enligt skollagen på vårdnadshavares arbetstid/studietid och resa till och från arbetet eller studieplatsen.

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande har rätt till plats i förskola totalt 20 tim per vecka, så kallad arbetslöshetsplats.

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga har rätt till förskola totalt 15 tim/vecka, så kallad syskonplats.

Omsorg på obekväm arbetstid

Skinnskattebergs kommun erbjuder omsorg för barn i åldern 1-12 år vars vårdnadshavare har sin arbetstid förlagd till tidig morgon och/eller sen kväll och är folkbokförd i kommunen. Med omsorg på obekväm tid menas de tider ordinarie förskola är stängd under helgfria vardagar måndag – fredag.

Kl 05:30-06:00 bedrivs omsorg vid behov på barnets ordinarie förskola eller fritidshem. Kl 18:30-22:30 bedrivs omsorg vid behov på förskolan Solgården.

Skinnskattebergs kommun gör en prövning i varje enskilt fall. Omprövning av behovet görs en gång per termin. Tillfälliga placeringar görs inte.

Köhantering

Reglerna för beräkning av kötid är gemensamma för alla förskolor inom kommunen. Det är ingen rangordning mellan de olika köalternativen. Kön sorteras efter anmälningsdatum.

Erbjudande om plats i förskola – platsgaranti
När du som förälder har anmält önskemål om förskoleplats ska barnet erbjudas förskoleplats inom fyra månader eller den månad som angivits i ansökan om den ligger längre fram i tiden än fyra månader. Om du som förälder tackar nej till ett erbjudande kan inte platsgarantin åberopas vid ett senare tillfälle.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader och gäller tidigast från det datum uppsägningen skriftligt inkommit till kommunen.