Elevhälsa

På Klockarbergsskolan finns ett elevhälsoteam som bland annat består av skolsköterska, specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare, läkare och psykolog. Detta föreskrivs av skollagen och teamet för elevhälsa samarbetar med lärare och övrig personal under ledning av rektor. Tillsammans arbetar elevhälsan hälsofrämjande, förebyggande och med att stödja elevernas utveckling.

Om du mår dåligt
Du kan vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt eller vill ha någon att prata med. De arbetar där för din skull. Skolans elevhälsa hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd.

Skolsköterska
Skolsköterskan genomför regelbundna hälsobesök och pratar med dig som elev. Besöken utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation tas upp. Hälsobesöken ger en god översyn av elevernas hälsa och bidrar till att alla elever trivs och har det bra i skolan. Hos skolsköterskan kan du också få hjälp med att få en bokad tid till skolläkaren om du behöver.

Skolhälsovård
Skolhälsovården arbetar förebyggande och erbjuder alla elever hälsokontroller, vaccinationer och enkla sjukvårdsinsatser och är en fortsättning på barnavårdscentralens förebyggande hälsoarbete.

Kurator
Skolkuratorn kan du vända dig till i frågor som rör kamratrelationer, mobbning och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan. Skolkuratorn kan även ge stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan, som till exempelvis vid missbruk, relationsproblem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Skolverket
Läs mer om elevhälsa på Skolverkets hemsida.