Trygghetsteam

Skolans uppdrag är att förmedla kunskaper och värden. Skolans värdegrund ska genomsyra all verksamhet i skolan och skolans personal ska förmedla och gestalta denna värdegrund. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Klockarbergsskolans Trygghetsteam TJENA har representanter från varje arbetslag som träffas en gång i veckan för att kartlägga och tillsammans arbeta förebyggande mot kränkande behandling. Trygghetsteamet arbetar efter ett årshjul, där det förebyggande arbetet står i fokus. Värdegrundsdagar och temadagar planeras av all personal utifrån svaren på trivselenkäter, klassråd/elevråd och trygghetsvandringar.

Trygghetsteamets representanter ska vara kända för alla elever på skolan och även personal kan vända sig till skolans Trygghetsteam.

Målet med skolans främjande arbete är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever och all skolpersonal. Syftet är att personal och elever både i ord och handling ska visa respekt för allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.