Färdtjänst och riksfärdtjänst

Information om och regler för kommunal färdtjänst i Skinnskattebergs kommun.

Ansökan
Ansökan görs hos kommunens äldre- och handikappomsorg. I samband med ansökan skall personuppgifter lämnas samt orsak, art och grad av rörelsehinder eller handikapp.
I ansökan anges också ev behov av specialfordon. Vid behov görs hembesök och tillstånd kan beviljas tidigast 14 dagar från inkommen ansökan

Kriterier för tillstånd
Tillståndet beviljas för person där rörelsehindret anses varaktigt och där rörelsehindret eller annat handikapp omöjliggör nyttjande av kollektivtrafik.
Tillfälligt tillstånd till kommunal färdtjänst beviljas endast vid synnerliga skäl. Den som har svårigheter att klara sig själv kan efter särskild prövning beviljas tillstånd till ledsagare.

Omfattning
Färdtjänsten är begränsad till 55 mil per kvartal. Outnyttjade mil kan inte sparas till kommande kvartal. För längre resor, se information om riksfärdtjänst. Den färdtjänstberättigade avgör själv resmål. Gäller ej för resor till och från sjukvårdsinrättning.

Avgifter
Den som beviljats färdtjänst erhåller skriftligt bifall, och får genom leverantörens försorg vid någon av de första resorna ett färdtjänstkort mot erläggande av f.n 50kr. Kortet gäller sedan tillsammans med legitimation som bevis på att man beviljats färdtjänst, och skall medföras vid samtliga resor. För färdtjänstresor betalar resenären en egenavgift på 30% av gällande Taxipris dock lägst 50:-. Vid samåkning erlägger resenärerna 15% av resans totala kostnad, dock lägst 25 kr. För resor vars kostnad understiger 50 kr gäller ej färdtjänsttaxan.

Beställning
Resa beställs hos den leverantör Skinnskattebergs kommun har ett gällande avtal med. Beställning skall göras 06:00 – 21:00. Vid behov av resa 21:00 – 06:00 gäller förbeställning. För kortare resor vid vistelse i annan kommun skall vistelsekommunens regler gälla, men hemkommunen svarar för kostnaden (utom egenavgift). Speciellt tillstånd för resa/resor i annan kommun skall sökas hos hemkommunens äldre- och handikappomsorg.

Medresenärer
Barn 15 år och yngre kan åka med till en avgift av 10 kr/barn o enkelresa inom kommunen och 20 kr/barn o enkelresa utanför kommungränsen. I övrigt kan medresenär beviljas i mån av plats och erlägger en avgift motsvarande halva resans kostnad. Den färdtjänstberättigade betalar då 30% av resterande resekostnad. Dock lägst 50 kr.

Övrigt: Meddela alltid vid beställning av resan om du är allergisk (pälsdjur, starka dofter osv.)

Resor i rehabiliterande syfte
Resor i rehabiliterande syfte innebär resor till och från kommunens dagverksamhet samt träningsresor vid vistelse dagtid på kommunens korttidsboende. Dessa resor samordnas så att flera åker i samma fordon. Avgiften är 30 kr tur och retur.

“Mjuka linjen”
Den som har färdtjänst och bor inom Skinnskattebergs tätort har möjlighet att vid tre tillfällen per vecka; måndagar, onsdagar och fredagar åka till affär, post, bank, apotek m.m. Man måste ringa till leverantören dagen innan man tänker åka. Resan kostar 20 kr per enkelresa och man kan bara åka inom tätorten enligt nedan angiven tidtabell: Observera att tiderna för hämtning och återresa kan variera beroende på hur många som bokat resa. Cirkatider:

Hämtning i bostaden kl. 10:00, Återresa till bostaden kl. 11:00.
Hämtning i bostaden kl. 15:00, Återresa till bostaden kl. 16:00.

Information om riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst möjliggör längre resor och kan sökas av den som sedan tidigare har ett tillsvidarebeviljat tillstånd till kommunal färdtjänst.

Ansökan
Ansökan görs för varje resa till kommunens äldre- och handikappomsorg senast 14 dagar före beräknad resdag. Ansökan om resa vid jul och nyår skall vara kommunen tillhanda senast den 1:a december, övriga storhelger senast tre veckor före storhelgen.

Omfattning
En riksfärdtjänstresa kan beviljas för den, vars resmål är minst 5 mil utanför kommungränsen. Beslut om riksfärdtjänstresa föregås alltid av en bedömning. I första hand beviljas resa med tåg, och då sker anslutningsresan till aktuell station med den kommunala färdtjänsten. Vid synnerliga skäl kan riksfärdtjänstresa beviljas med taxi eller specialfordon. Behov av ledsagning skall anges i ansökan.

Avgifter
Egenavgift för riksfärdtjänstresa bestäms enligt fastställd taxa, dock lägst 105 kr/enkelresa. Barn yngre än 16 år kan åka med till en avgift av 20 kr/barn per enkelresa. Medresenär kan medfölja i mån av plats och betalar då 50 % av resans totala kostnad.

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Helena Cederberg, tel: 0222-51 55 61
e-post: helena.cederberg@skinnskatteberg.se