Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst

Ansökan

Ansökan görs hos kommunens handläggare för färdtjänst. I samband med ansökan skall personuppgifter lämnas samt orsak, art och grad av funktionsnedsättningen. I ansökan anges också eventuellt behov av specialfordon. Vid behov görs hembesök och tillstånd kan beviljas tidigast 14 dagar från inkommen ansökan.

Kriterier för tillstånd

Kravet för att beviljas färdtjänst är att du har väsentliga svårigheter med förflyttning på egen hand eller med allmänna kommunikationer på grund av funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningens varaktighet måste vara minst tre månader. Hög ålder är i sig inget skäl för att beviljas färdtjänst och inte heller bristen på kollektivtrafik. Ledsagare beviljas enbart för de behov som finns under själva resan och som inte chauffören kan ge. Man kan inte beviljas ledsagare för behov som man har på resmålet. Om du beviljas ledsagare ska ni kliva på och av vid samma adress. Ledsagaren betalar ingen avgift.

Omfattning

Färdtjänsten är begränsad till 55 mil per kvartal. Outnyttjade mil kan inte sparas till kommande kvartal. För längre resor, se information om riksfärdtjänst. Den färdtjänstberättigade avgör själv resmål. Gäller ej för resor till och från sjukvårdsinrättning.

Avgifter

Den som beviljats färdtjänst erhåller skriftligt bifall, och får genom TAXI:s försorg ett färdtjänstkort mot erläggande av 60:- till TAXI.  Kortet gäller sedan tillsammans med legitimation som bevis på att man beviljats färdtjänst, och skall medföras vid samtliga resor. För färdtjänstresor betalar resenären en egenavgift på 30% av gällande Taxipris dock lägst 60:-. Vid samåkning erlägger resenärerna 15% av resans kostnad, dock lägst 25:-. För resor vars kostnad understiger 60:- gäller ej färdtjänsttaxan.

Beställning

Kommunen har f.n avtal med Taxi Skinnsberg, vilket innebär att alla taxiresor inom, till eller ifrån kommunen skall beställas hos, och utföras av Taxi Skinnsberg,
tfn 0222 – 100 40. För kortare resor vid vistelse i annan kommun skall vistelsekommunens regler gälla, men hemkommunen svarar för kostnaden (utom egenavgift). Speciellt tillstånd för resa/resor i annan kommun skall sökas hos hemkommunens handläggare för färdtjänst.

Medresenärer
Barn 15 år och yngre kan åka med till en avgift av 10:-/barn o enkelresa inom kommunen och 20:-/barn o enkelresa utanför kommungränsen. I övrigt kan medresenär beviljas i mån av plats och erlägger en avgift motsvarande halva resans kostnad. Den färdtjänstberättigade betalar då 30% av resterande resekostnad. Dock lägst 60:-.

Övrigt:
Meddela alltid vid beställning av resan om du är allergisk (pälsdjur, starka dofter osv.)

“Mjuka linjen”
Den som har färdtjänst och bor inom Skinnskattebergs tätort har möjlighet att vid tre tillfällen per vecka; måndagar, onsdagar och fredagar åka till affär, post, bank apotek m.m. Man måste ringa till TAXI tfn 0222 – 10040 dagen innan man tänker åka. Resan kostar 22:- per enkelresa och man kan bara åka inom tätorten enligt nedan angiven tidtabell:

Hämtning i bostaden                   Återresa till bostaden

Kl 10.00                                                        Kl 11.00

Kl 15.00                                                        Kl 16.00

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Riksfärdtjänst

Ansökan

För att få tillstånd till riksfärdtjänst krävs att du har ett stort och varaktigt funktionshinder (minst sex månader). Riksfärdtjänstresa beviljas i första hand med allmänna kommunikationer och ledsagare. Du ordnar själv med ledsagare. Riksfärdtjänst med taxi och specialfordon beviljas bara om resan på grund av din funktionsnedsättning inte kan genomföras med allmänna kommunikationer. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägen. Ansökan görs för varje resa till kommunens handläggare för färdtjänst senast 14 dagar före beräknad resdag. Ansökan om resa vid jul och nyår skall vara kommunen tillhanda senast den 1:a december, övriga storhelger senast tre veckor innan.

Omfattning

En riksfärdtjänstresa kan beviljas för den, vars resmål är minst 5 mil utanför kommungränsen. Riksfärdtjänstresa beviljas i första hand med allmänna kommunikationer och ledsagare. Det åligger den sökande att själv ordna ledsagare. Riksfärdtjänstresa med taxi och specialfordon beviljas bara om resan på grund av ditt funktionsnedsättning efter handläggarens bedömning, inte kan genomföras med allmänna kommunikationer

Avgifter

För resan betalas en av regeringen fastställd schabloniserad egenavgift motsvarande 2:a klass tåg, oberoende av färdsätt dock lägst 105:-/enkelresa. Barn 15 år och yngre kan åka med till en avgift av 20:-/barn och enkelresa. Medresenär kan medfölja i mån av plats och betalar då 50% av resans totala kostnad.

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Helena Cederberg, tel: 0222-51 55 61
e-post: helena.cederberg@skinnskatteberg.se