Hedersrelaterat våld och förtryck

För alla är hemmet inte en trygg plats, du som lever i en relation där du utsätts för hot och våld av närstående kan få hjälp. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld. Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott.

Om du är orolig för dig själv, dina barn eller en anhörig så be om hjälp!

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Stödsamtal
  • Skyddat boende vid akuta situationer
  • Hjälp med frågor som gäller barnen
  • Hjälp med ekonomiska frågor

Du som lever i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska umgås med, eller känner dig övervakad och kontrollerad eller hotad av din familj och släktingar, kan vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck, är att det liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende.
Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen till hot, våld och ibland även dödligt våld. Regeringen tar också upp att även pojkar samt
homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan drabbas.

Socialtjänsten kan hjälpa dig
Till socialtjänsten kan du vända dig om du behöver stöd eller skydd i frågor gällande tvång, hot, våld eller annan utsatthet i hederns namn.

Kontaktuppgifter
Vid akuta situationer ska du alltid ringa SOS Alarm: 112

Mottagningssekreterare på telefonnummer 0222-51 56 25

Socialtjänsten, utanför kontorstid
Socialjourens växel: 021-39 20 66 alt. 112