Hemtjänst

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd, och genom detta tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv” – 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen

Ansökan om hemtjänst ställs till biståndshandläggaren, som gör hembesök för utredning, så kallad biståndsprövning, och fattar beslut om insatser tillsammans med den enskilde.

Hemtjänstinsatsernas omfattning är beroende av behovet, det vill säga det den enskilde inte kan klara själv har hen rätt att få hjälp med. Det är därför viktigt att ta reda på vad den enskilde själv klarar, och vad hen kan klara själv med stöttning och handräckning.

Hemtjänst är en viktig resurs för att nå målet att få bo självständigt under trygga förhållanden. Innehållet i hemtjänsten delas upp i uppgifter av servicekaraktär och uppgifter av omvårdnadskaraktär.

Med omvårdnad avses de personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp att klä sig, sköta sin personliga hygien, förflyttningar, äta och dricka och övriga insatser för att bryta isolering och känna trygghet.

Med serviceuppgifter avses praktisk hjälp med hemmets skötsel, tvättning, hjälp med inköp och andra viktiga ärenden. Städning beviljas då man i övrigt har ett mycket stort omvårdnadsbehov.

Trygghetslarm installeras efter behovsprövning och ansökan ställs till Biståndshandläggare för hemtjänst.

Matdistribution kan erbjudas dagligen eller efter behov och beviljas då man har övrigt omvårdnadsbehov.

Hemtjänstens insatser är inte bara förbehållna äldre och personer med funktionshinder. För människor med missbruksproblem eller psykiska störningar kan hemtjänsten utgöra ett viktigt stöd och möjliggöra ett eget boende.

Serviceuppgifternas innehåll och omfattning:
Städning sker maximalt en gång var tredje vecka. Utrustningen i hemmet skall bestå av en väl fungerande dammsugare, hink med tillhörande mopp samt rengöringsmedel. Tvätt sker utifrån behov, vanligtvis i den enskildes egna tvättmaskin. Hjälp med inköp sker maximalt två gånger per vecka och i närmast intilliggande butik.

Hemsjukvård ges till personer med medicinska behov (iordningställande av mediciner, såromläggning och liknande) som överstiger en vecka.

Följeslagare till vårdinrättning ges, om det är befogat, till den som har ett tidigare beslut om omvårdnadsinsatser.

Färdtjänst beviljas de personer som har ett varaktigt handikapp som omöjliggör nyttjande av kollektivtrafik.

Telefonservice kan beviljas den som inte är i behov av ett besök från hemtjänsten, men som önskar kontakt dagligen eller efter behov. Hemtjänsten ringer på överenskommen dag och tid för att tillgodose detta behov.

Behov av hjälpmedel för funktionshindrade bedöms av den arbetsterapeut som finns på familjeläkarmottagningen i Skinnskatteberg.

Vart ringer jag?
Enhetschef hemtjänst/korttidsboende Anna Lena Skog: 0222–51 56 90
Biståndshandläggare Helena Cederberg: 0222-51 55 61
Hemtjänst: 0222-51 55 17