Stöd till barn, unga och familj

Individ- och familjeomsorgen kan hjälpa till när enskilda eller familjer får problem som är svåra att lösa på egen hand. Om du eller din familj har problem där det behövs hjälp av någon utomstående kan du kontakta Individ- och familjeomsorgen för rådgivning.

Vi samverkar på olika sätt med andra verksamheter för att arbeta förebyggande och erbjuda god social service, t ex med ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin, barn-och ungdomshälsan och elevvården inom skolan.

Inom enheten för öppna verksamheter bedriver Individ- och familjeomsorgen uppsökande och förebyggande arbete bland barn och unga. Exempel på detta är Fritidsgården, Familjecentralen Stacken och Allaktivitetshuset Sture.

Anmälan om barn som far illa
Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för socialtjänsten. Socialtjänsten har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa.

Du behöver inte vara säker på att någon inte har det bra, det räcker med att du är orolig. Det är sedan socialtjänstens uppgift att bedöma dina uppgifter och fatta beslut om det behövs en utredning eller inte.

Du kan alltid välja att vara anonym, men det är lättare för socialtjänsten att ta kontakt med den berörda familjen om de kan berätta vem som gjort en anmälan. Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialtjänsten, utan att namnge familjen.

När en anmälan kommer in gör individ- och familjeomsorgen en förhandsbedömning för att besluta om en utredning ska inledas eller ej.

Anmälningsplikt
Om du har kontakt med barn och unga i ditt yrke och är orolig för att någon på något sätt far illa, är du skyldig att anmäla det. Det kallas för anmälningsplikt.

Hur går en utredning till?
En utredning syftar till att ta reda på barnets behov av speciella stödinsatser. Socialsekreteraren som gör utredningen samarbetar med vårdnadshavarna. Man talar ofta också med barnets nätverk som exempelvis släkt, vänner, barnsomsorg och skola. I undantagsfall kan sådana kontakter tas mot vårdnadshavarnas vilja.

Utredningar utan vårdnadshavarnas samtycke ska vara klara inom fyra månader och avslutas med att socialsekreteraren gör en bedömning utifrån den information som samlats in. Sedan beslutas om eventuell stödinsats för det barn som utredningen gäller, och vilken hjälp som kan bli aktuell. Målsättningen är att socialtjänsten och vårdnadshavarna ska vara överens om vilken hjälp som behövs. Ungdomar som fyllt 15 år bör samtycka till den föreslagna insatsen. Den hjälp som kan erbjudas är till exempel samtal, kontaktfamilj, kontaktperson, boende i familjehem, institution eller annat behandlingshem. I vissa fall kan tvångsåtgärder vidtas.

Socialtjänsten kan med väl grundad motivering ge avslag för stöd. Det kan också förekomma att den berörda familjen inte vill ha någon inblandning från Socialtjänsten. I syfte att skydda ett barn kan Socialtjänsten ansöka hos förvaltningsrätten om att få genomföra vård utan samtycke, genom Lagen om Vård av Unga (LVU).

Sekretess
För Socialtjänstens personal råder sekretess, vilket innebär att uppgifter inte lämnas ut till obehöriga. Den som utredningen berör har däremot rätt att se alla uppgifter i utredningen. Fem år efter avslutad utredning eller insats tas alla uppgifter i socialregistret bort. Undantag görs för material som rör placerade barn.

Barnahus
Barnahus Västmanland är knutpunkten för samverkan mellan polismyndigheten, socialtjänsten i alla länets kommuner, åklagarkammaren, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (Bup), barn- och ungdomskliniken samt länsstyrelsen i Västmanland.

Målgruppen
Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som bor i Västmanlands län och som misstänks vara utsatta för våld främst i nära relation, sexualbrott samt barn som bevittnat våld.

Vad händer på Barnahus?
Syftet med Barnahus är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som
misstänks vara utsatta för brott vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Om du misstänker att ett barn är utsatt för ett brott eller om du själv är
under 18 år och utsatt kan du kontakta socialtjänsten där du bor eller gå till närmaste polisstation. Vid misstanke om att ett barn varit utsatt för brott i sin familj eller av någon som står familjen nära, gör socialtjänsten en bedömning om en polisanmälan ska göras. De brott det oftast handlar om är vålds- och sexualbrott. Socialtjänsten har rätt att avvakta med att tala om för vårdnadshavaren att polisanmälan gjorts.

När en polisanmälan görs inleder polisen en förundersökning. Då råder
förundersökningssekretess och socialtjänsten berättar oftast då inte för
vårdnadshavarna om innehållet i anmälan till polisen då det finns risk att barnets berättelse påverkas.

Det första förhöret med barnet hålls oftast utan att vårdnadshavaren får veta det. Förhöret sker på Barnahus Västerås som är en plats där polis, socialtjänst, barnläkare och barn och ungdomspsykiatrin arbetar tillsammans. Lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det.

Kontaktuppgifter
Vill du göra en orosanmälan, ansöka om stödinsatser eller rådfråga så kontakta mottagningssekreterare på telefonnummer 0222-51 56 25.
Fax nr:  010-150 59 70