Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrin i Skinnskattebergs kommun är till för personer med olika funktionstillstånd till följd av psykisk ohälsa. Detta kan vara under en längre tid eller kortare tid som kan påverka förmågan att utföra aktiviteter och deltagande i samhällets gemenskap. Alla insatser ska vara biståndsbedömda.

Psykisk funktionsnedsättning

Har du en psykisk funktionsnedsättning kan du få stöd av kommunens socialpsykiatri. En psykisk funktionsnedsättning kan påverka förmågan att själv klara i det vardagliga livet. Inom socialpsykiatrin kan du få stöd i form av boendestöd, dagverksamhet för vuxna eller boende som regleras utifrån 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL). 1 4 kapitlet 1 § SoL framgår följande:

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjnings-stöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv”.

Målgrupp

Målgruppen är personer mellan 18 och 65 år med psykiska funktionsnedsättningar, som har en diagnos och/eller dokumenterad psykisk ohälsa.

Vad är en psykisk funktionsnedsättning?

”En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller förväntas bestå under en längre tid. Svårigheterna skall vara en konsekvens av psykisk funktionsnedsättning” (psykiatrisamordningens definition SoU 2006:5).

Boendestöd

Insatsen boendestöd innebär ett socialt och pedagogiskt stöd i hem- och närmiljö. Insatsen ska förebygga och minska följderna av funktionsnedsättningen för att möjliggöra för den enskilde att bo kvar i sin hemmiljö. Boendestödet arbetar både praktiskt, pedagogiskt och socialt. Boendestödet arbetar inte med någon form av terapeutisk behandling.

Praktiskt stöd i hem och närmiljö

 • Motiverande stöd till personlig omvårdnad
 • Motiverande och praktiskt stöd med hushållssysslor som städ, tvätt och matlagning
 • Motiverande och praktiskt stöd med inköp av mat, kläder, hygienartiklar etc

Pedagogiskt stöd i hem och närmiljö

 • Stöd att strukturera och organisera hemmet genom scheman och checklistor samt stöd att prioritera
 • Vägleda och motivera till annat samhällsstöd och stöd i kontakter med till exempel myndigheter och vårdinrättningar
 • Samtalsstöd till att klara vardagen

Socialt stöd i hem och närmiljö

 • Stöd utifrån personens intressen och delta i fritids- och kulturaktiviteter
 • Arbeta för att bryta isolering
 • Upprätthålla ett psykiskt stabilt mående genom att stötta, motivera och uppmuntra
 • Stöd och motivation till sysselsättning utanför hemmet, om inte personen har detta stöd genom annan insats.
  Med sysselsättning menas till exempel dagverksamhet, praktik, anställning och/eller studier

Dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning

Insatsen syftar till att ge personer med psykisk funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning utanför det egna hemmet, bidra till personlig utveckling, stimulans, gemenskap samt främja delaktighet i samhället och bryta isolering. Dagverksamhetens övergripande mål är att utveckla en persons förutsättningar till att nå ett självständigt liv. Dagverksamheten ska inte uppfattas som en anställningsform då det inte är en fråga om ett avlönat arbete.

Lotsen

Boendestöd och dagverksamhet som erbjuds i Skinnskatteberg heter Lotsen. De som arbetar på Lotsen ger dig stöd i din vardag, för att du ska kunna leva ett självständigt liv. Insatserna i form av dagverksamhet och boendestöd är avgiftsfria. Verksamheten är till för personer med psykisk ohälsa som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov under en bestående tid. Genom Lotsens verksamhet har personer med psykisk funktionedsättning möjlighet att få ett andrahandskontrakt av Socialförvaltningen om man bedöms ha behov av stöd till boende samt stöd av grundverksamheten.

Hur går du tillväga för att ansöka om socialpsykiatrins insatser

Om du är intresserad av att söka socialpsykiatrins insatser kan du ansöka både muntligt på telefon eller skicka in en skriftlig ansökan via post. Handläggare nås på 0222-51 57 08 eller via växeln på 0222-51 55 00. Du kan även skicka in ansökan skriftligen per post. Postadress: Skinnskattebergs kommun, Kyrkvägen 7, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg.