Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem

Det är inte alltid som ett barns eller en ungdoms befintliga nätverk räcker till för dess behov och rätt till trygghet. Vanligt är att man kan få stöd i form av en kontaktperson, kontaktfamilj, ett familjehem eller ett jourhem. Det är kommunens socialtjänst (individ- och familjeomsorgen, IFO) som utreder vilka insatser och åtgärder som behövs.

Ibland kan en problematisk situation med föräldrarna eller vårdnadshavarna vara orsaken eller del av orsaken. Det kan handla om föräldrars sjukdom, missbruk eller andra fysiska, psykiska eller sociala problem. Problem som gör att det brister i omvårdnad eller hemmiljö för barnet.

I andra fall beror problemen mer på barnets eget beteende eller situation. Svårigheter i skolan, relationsproblem hemma, missbruk och liknande kan göra att barnet behöver stöd från någon utanför hemmet eller byta miljö för en kortare eller längre tid.

Med en kontaktperson umgås man och hittar på aktiviteter tillsammans
Socialtjänsten kan bedöma att någon behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om ett behov att aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att behöva bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktperson. Såväl familjer som ensamstående med barn, ungdomar som saknar vuxenkontakt och vuxna med exempelvis missbruksproblem kan beviljas en kontaktperson. Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja.

Kontaktfamilj är ett extra stöd
En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor fortfarande kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen vanligen en helg per månad under en bestämd tid. För många barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få vara hos en annan familj.

I familjehem bor barn som inte kan bo hemma
Ett familjehem kan vara en person eller en familj som tar emot ett barn, oftast för en längre tid. Det kan vara ett hem i barnets nätverk eller hos någon som barnet inte känner. Familjehemmet ska ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt.

Familjehemmet har inte vårdnaden och heller inte försörjningsskyldighet för barnet. Målet med familjehem är att barnet, om det är möjligt, ska återförenas med sina föräldrar.

Jourhem kan vara en akut placering eller under tiden utredning pågår
I ett jourhem kan barn få vara under tiden socialtjänsten i kommunen utreder barnets situation. En jourhemsplacering kan ske hastigt om barnet det gäller behöver omedelbart skydd eller stöd med kort varsel. Varje enskilt barn placeras i jourhem under en kortare period.

Frivillighet, förtroende och samarbete är utgångsläget men ibland sker placering under tvång
Det är socialtjänsten som beslutar om att barn ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund men ibland behöver beslutet tas mot barnets, vårdnadshavarnas eller den gode mannens vilja. I dessa fall görs det med stöd av en lag som kallas för LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Unga personer mellan 18 och 20 år kan också vara placerade med stöd av den lagen.

Mer information för dig som är intresserad av ett uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem
På Socialstyrelsens webbplats https://mininsats.se/ beskrivs de olika uppdragen för att göra en hjälpinsats. Uppdragen beskrivs utifrån perspektivet att bli eller vara kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem.

https://mininsats.se/jag-ar-intresserad lämnas intresseanmälan att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj.

För mer information, intresseanmälan, välkommen att höra av dig till,Familjehemssekreterare i Skinnskattebergs kommun
Tel: 0222-51 56 86