Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara fysisk och/eller psykisk. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället på olika sätt.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin livsföring. Målsättningen med biståndet är att den enskilde ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt i samhällslivet.

För att få en insats beviljad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är förutsättningen att den enskilde tillhör någon av lagens personkretsar. Den enskilde ska ha ett utrett behov av insatsen och att behovet faktiskt inte är tillgodosett på annat sätt. Målsättningen med insatsen är att den enskilde ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt i samhällslivet. Personkretstillhörighet medför inte automatiskt rätt till insatser.

Du kan vända dig hit:

Mottagningssekreterare på telefonnummer 0222-51 56 25,
E-mail: ifo@skinnskatteberg.se

LSS, stöd till funktionshindrade – Lagen om stöd och service

1177.se om funktionsnedsättning