Uppdrag som Stödfamilj

Som stödfamilj enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) tar man emot ett barn eller ungdom som har speciella behov, det vill säga någon form av funktionsnedsättning. Hur ofta barnet eller ungdomen behöver komma beror på föräldrarnas behov av avlösning.

Det behövs ingen utbildning för att bli stödfamilj. För att bli stödfamilj krävs att du har tid och intresse att engagera dig i andra människor och att du och din familj är trygga och stabila personer. Som stödfamilj fungerar ni som ett extra stöd, trygghet och stimulans för barnet/ ungdomen och dess familj. För personen med funktionsnedsättning kan vistelsen hos stödfamiljen både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation samt ge möjlighet till personlig utveckling.

För att få ett uppdrag som kontaktperson måste Vård- och omsorgsutskottet göra en utredning av dig. Utredningen omfattas av registerutdrag från polis och socialtjänst samt intervju och referenstagning. Stödfamilj gäller i första hand barn och unga.

Ersättning  

Man får både ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är lön för det uppdrag du utför och det är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Vård- och omsorgsnämnden följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer när det gäller ersättningar. För vidare information om ersättning hänvisas till SKR hemsida.

Sekretess

Enligt lag skall du följa sekretesslagen vilket innebär att du har tystnadsplikt när det gäller de uppgifter som du får ta del av för att kunna fullfölja ditt uppdrag som kontaktperson. Vid anställning som kontaktperson får du information om exakt vad detta innebär och skriver på ett avtal gällande tystnadsplikt.

Hur du går tillväga för att ansöka om uppdraget som kontaktperson:  

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du kontakta LSS-handläggare RosaMaria Rossi under telefontiderna kl.11.00-12.00 och 13.00-14.00