Nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde

Kansalliset vähemmistöt ja suomalainen hallintoalue

Kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain (2009:724) mukaan ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset Ruotsin viisi kansallista vähemmistöä. Skinnskattebergin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen.

Hallintoviranomaisten on annettava kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja viranomaisten on mahdollisuuksien mukaan neuvoteltava vähemmistöjen kanssa tällaisista asioista. Hallintoviranomaisten on erityisesti edistettävä lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ja pitää neuvoa heitä koskevissa asioissa sekä yritettävä sovittaa yhteistyömuodot lasten ja nuorten edellytesten mukaisiksi. Kielilaissa (2009:600)sanotaan, että kansallisia vähemmistökieliä on suojeltava ja edistettävä ja erityinen vastuu tästä on julkisella sektorilla. Julkisen sektorin tehtävä on myös edistää ja kehittää kansallisia vähemmistökieliä sekä kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriaan Ruotsissa. Lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja oman vähemmistökielen käyttöä on erityisesti edistettävä.

Koululakia muutettiin 1.7.2015 siten, että oppilaalla joka kuuluu johonkin kansalliseen vähemmistöön, on erityisen vahva oikeus äidinkielen opetukseen. Saamelaisten, juutalaisten, romanien, ruotsinsuomalaisten ja tornionlaaksolaisiin kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien oppilaiden on oikeus saada äidinkielen alkeisopetusta vähemmistökielessään peruskoulussa ja vastaavissa koulumuodoissa.

Skinnskattebergin kunta tarjoaa esikoulusta lähtien vähemmistökielen suomen äidinkielen opetusta. Jos sinä tai lapsesi olette kiinnostuneita osallistumaan vähemmistökielen suomen opetukseen, ottakaa yhteys Klockarbergin kouluun, puhelinnumero: 0222-51 57 02.

Kansallisia vähemmistökieliä ovat jiddiš, romani (romani chib), saame, suomi ja meänkieli.

Sillä, joka asuu hallintoalueeseen kuuluvassa kunnassa jonka maantieteellinen toiminta-alue on kokonaan tai osittain sama kuin vähemmistökielen hallintoalue, on oikeus kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti viranomaisten kanssa suomeksi, meänkielellä ja saameksi. Tämä koskee asioita joissa henkilö on asianosaisena tai osapuolena asiassa, joka liittyy hallintoalueeseen.

Vähemmistölaki äidinkielelläsi (Tässä on linkkejä muille verkkosivustoille, jotka tarjoavat lisää tietoa oikeuksistasi ja hallintoalueista. Verkkosivustojen sisältö on ruotsiksi)

Länk till Länsstyrelsens sida om eller för Nationella minoriteter

 

  1. tammikuuta 2019 lakia muutettiin niin, että oikeuksia ja velvollisuuksia vahvistettiin entisestään. Kaikilla kunnilla ja alueilla on velvollisuus laatia tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistöpoliittiselle työlleen, jotka on pyynnöstä voitava jättää viranomaiselle, jonka tehtävänä on seurata lain noudattamista.

Suomeksi – Skinnskatteberg

Tapahtumia

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar de fem nationella minoriteterna i Sverige.

Skinnskattebergs kommun tillhör förvaltningsområdet för finska språket

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.

I språklagen (2009:600) anges det att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Den 1 juli 2015 förändrades skollagen så att elever som tillhör de nationella minoriteterna får utökad rätt till undervisning i modersmål. Elever som tillhör de nationella minoriteterna samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar ska kunna läsa sina språk som nybörjarspråk i grundskolan och motsvarande skolformer.

Skinnskattebergs kommun erbjuder modersmålsundervisning i minoritetsspråket finska redan från förskoleklass. Är du eller ditt barn intresserad av att delta i minoritetsspråket finska, var god kontakta Klockarbergsskolan på 0222-51 57 02.

Nationella minoritetsspråken är jiddisch, romanichib, samiska, finska och meänkieli.

Enskilda har rätt att använda finska meänkieli respektive samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdande part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.

Minoritetslagen på ditt modersmål
Länk till Länsstyrelsens sida om eller för Nationella minoriteter

Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Kommunerna och regionerna är t.ex. skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

För mer information kontakta: