Eleffektbrist, styrel, elavbrott och frånkoppling

El är en speciell produkt; det måste varje sekund förbrukas lika mycket el som det produceras för att kraftsystemet ska fungera. Om det blir brist i systemet kan det bli aktuellt med bortkoppling i elsystemet för att förhindra en större störning i hela systemet. Skulle detta bli aktuellt kommer styrelsplaneringen att utgöra en grund för vilka områden som kan komma att kopplas bort från elsystemet.

Eleffektbrist

El kan inte lagras i stor omfattning. Därför måste det alltid finnas en balans mellan hur mycket el som tillförs och hur mycket el som används. Det kallas för effektbalans. Om balansen inte kan upprätthållas kan eleffektbrist uppstå. Det skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser i samhället och därför finns det förberedelser för att förebygga och lindra konsekvenserna av en eleffektbrist.

Svenska kraftnät är ansvarig för att upprätthålla den nationella effektbalansen och har ett antal verktyg att använda för att se till att det i varje stund tillförs samma mängd el till systemet som det används. Det finns risk för effektbrist i elsystemet om användningen av el skulle bli större än vad som för stunden är möjligt att producera eller importera. Det skulle kunna hända när efterfrågan på el blir mycket hög, till exempel vid sträng kyla, samtidigt som produktionen och importen inte räcker till för att tillföra den el som behövs. En effektbrist kan även ske lokalt om överföringskapaciteten begränsar överföring mellan olika elområden i Sverige.

För att förebygga att eleffektbrist uppstår finns en effektreserv och en störningsreserv. Om reserverna inte räcker till och eleffektbrist ändå uppstår finns det sedan 2011 en planering för att lindra samhällskonsekvenserna som kallas styrel.

Styrel

Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en kortsiktig elbrist och därmed behov av manuell frånkoppling för delar av elnätet. Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK).

Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist. Samhället är starkt beroende av en fungerande elförsörjning. Det måste därför finnas mekanismer eller rutiner som förebygger och hanterar störningar av olika slag. Elförsörjningen kan exempelvis störas i samband med stormar, åldrande material eller påverkan från utomstående.

En krissituation är när Svenska kraftnät inte får balans mellan den el som produceras och konsumeras och därför tvingas koppla bort el för en del av användarna. Det har hittills aldrig inträffat att Svenska kraftnät varit tvungna att koppla bort el även om det har varit nära några gånger.

Att koppla bort delar av nätet ger paradoxalt nog bättre förutsättningar att hantera störningar och upprätthålla leveranssäkerheten.

Samhällsviktig verksamhet är inte bara offentlig verksamhet som polis, vård och omsorg. En stor del av det som idag definieras som samhällsviktigt är privat verksamhet som industrier, teleoperatörer och IT-leverantörer. Tack vare Styrel och prioriteringslistorna kan alltså el kopplas ifrån på ett sådant sätt att samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid en brist på el och därmed undvika mer omfattande strömavbrott.

Styrel-planeringen är en del av krisberedskapen för elförsörjningen. De elanvändare som prioriteras på lokal och regional nivå har betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

Styrel medför att du kan bli utan el medan din närmaste granne har kvar sin. Det beror i så fall på att grannens hus råkar ligga på en elledning som är prioriterad eftersom det finns samhällsviktiga elanvändare på just denna ledning.

Energimyndighetens film om Styrel

Korta avbrott

För de som drabbas och blir utan el vid ett avbrott på grund av eleffektbrist så rör det sig förmodligen om ett kortare avbrott under den tiden på dygnet då nätet är som tyngst belastat och bara begränsat med användare i omgångar. Vi pratar om roterande avbrott, ett område i taget under en kort tid. Om vi alla hjälps åt att dra ned vårt användande av el kan en krissituation lindras eller helt undvikas.

Ett elavbrott kan ske när som helst och du bör alltid vara förbered för ett strömavbrott, oavsett orsak.

Förbrukningsfrånkoppling

En förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat kortare strömavbrott som tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. Man kan då rädda större delen av kraftsystemet genom att koppla ifrån en mindre del av förbrukningen.

Frånkoppling av elförbrukning måste ske i ordnade former och kan antingen göras automatiskt eller manuellt. I Sverige har automatisk förbrukningsfrånkoppling skett vid några enstaka tillfällen men ellagen ger också Svenska kraftnät rätt att beordra förbrukningsfrånkoppling.

I en krissituation med ett stort elavbrott – som aldrig kan uteslutas helt – kommer frånkoppling att vara en viktig metod för att minska följderna och att snabbare kunna återgå till en normal situation för elförsörjningen.

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)

Om det inte finns produktion eller import som täcker behovet av el och det är risk för effektbrist kan Svenska kraftnät besluta att beordra en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK).

En manuell förbrukningsfrånkoppling är ett planerat kortare strömavbrott där Svenska kraftnät bedömer i vilket geografiskt område det behöver kopplas bort el, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till områdets utvalda elnätsbolag att de ska genomföra frånkopplingen och detta ska då göras inom 15 minuter.

Svenska kraftnät bestämmer inte vilka ledningar eller elanvändare som ska kopplas bort utan detta sker hos region- och lokalnäten. Till grund för frånkopplingen finns så kallade prioriteringsunderlag, som elnätsbolagen ska följa då det finns möjlighet. För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan frånkopplingen roteras till andra användare efter en begränsad tid. Detta bestäms på lokal nivå.

Tillkopplingen sker stegvis och kontrollerat

När det är dags för tillkoppling måste produktion och konsumtion av el fasas in i en komplicerad process som kan ta många timmar. Svenska kraftnät bestämmer när och hur stora effekter som åter kan kopplas in med hänsyn till produktions- och överföringsförmågan på nationell nivå. På regional och lokal nivå måste också ansvariga nätföretag ta hänsyn till att återinkopplingen måste ske stegvis och kontrollerat så att inga fel eller överbelastningar uppstår i elnäten.

Så förbereder du dig för en vinter utan el

Förberedelser/inköp

 • Egen strömkälla, till exempel solpaneler på taket med ett batteri som lagrar elen för tider då nätet inte kan leverera ström.
 • Införskaffa reservelverk med inverter för känsliga apparater ex kyl, frys
 • Med en UPS får du strömförsörjning till din dator vid ett strömavbrott. Vanligtvis kan en UPS hålla igång en dator i flera minuter efter ett strömavbrott, så att du kan spara det arbete du håller på med.
 • Laddningsbara bärbara campinglampor, gärna med USB-uttag.
 • Köp ett överspänningsskydd till viktiga apparater
 • Powerbank

Praktiskt

 • Strax innan strömavbrottet: ladda alla mobiler och radioapparater samt datorer.
 • Koka upp vatten för kaffe, te och välling i termos
 • Tillaga eller värm mat precis innan avbrotten startar.
 • Håll koll på kommande strömavbrott via de hemsidor och appar med pushnotiser som finns tillgängliga.
 • När strömmen återkommer sker ofta en så kallad spänningstopp som kan skada apparater så som datorer, pumpar och tv-apparater. Så koppla ur sådant om möjligt
 • Köp hem proppar

Information kan ges på följande informationskanaler

 • Kommuns hemsida och i våra sociala kanaler
 • Informationskanal P4 Västmanland FM-frekvensen 100,5 MHz.

MSB Förbered dig för kris

Energimyndighetens checklista för el-, gas- eller fjärrvärmeavbrott

Tips på hur du kan spara energi:

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Se till att du inte ställer möbler i vägen för elementen och termostaterna.

Duscha kortare tid

Halverar du din duschtid så halverar du också el- och vattenförbrukningen.

Diska i diskmaskin

Undvik också att spola av disken före. Välj Eco-programmet. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.

Tvätta i fylld tvättmaskin

Och välj inte högre temperatur än nödvändigt. Väljer du eco-programmet får du både låg energianvändning och ren tvätt.

Stäng av apparater och släck lamporna

När du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor och håller upp till 15 000 timmar.

Använd klädstrecket

Häng kläderna för att torka utomhus när det går i stället för att använda torktumlare. Torktumlaren använder hela två till tre gånger mer energi än tvättmaskinen.

Vädra smart

Om du behöver vädra: öppna mycket och vädra under kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden.

Ställ in rätt temperatur i kyl och frys

+4 grader Celsius i kylen och -18 grader Celsius i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.

Frosta ur frysen

Om det bildats is i den. Isen ökar energianvändningen och ger sämre matförvaring. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. Även dammet gör att elanvändningen ökar.

Fler tips hittar du här:

Energieffektivisering hos Energimyndigheten

Mälarenergi – 22 smarta tips för att spara el hemma

Vattenfalls tips och råd om att minska elförbrukningen

Energi- och klimatrådgivning för dig som bor i Skinnskatteberg

Telefoni och elavbrott

Elektroniska kommunikationer behöver ström för att fungera.. Men om strömförsörjningen upphör så kommer det att få konsekvenser för telefoni och internet.

Enligt lag är teleoperatörerna skyldiga att ha reservkraft på mobilbasstationerna. I tätort är kravet en timmes reservkraft och utanför tätort är kravet fyra timmars reservkraft. Ju mer belastning på basstationen ju fortare kommer reservkraften att ta slut.

Vid ett elavbrott, tänkt på att undvika att använda mobilen om det inte är livsnödvändigt. Undvika att använda internet via mobila uppkopplingar.

Post och telestyrelsen, Telefonin följer strömmen