Revisionen

Revisionen granskar kommunen
Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och vår uppgift är att granska kommunens nämnder och styrelser. I vår kommun betyder det att det framförallt är kommunstyrelsen som granskas. Syftet med revisionens granskning är tudelad. Det handlar dels om att förbättra den kommunala verksamheten, men det handlar också om att utkräva ansvar.

Revisorerna är valda av fullmäktige men biträds av sakkunniga, konsulter som revisionen själv har upphandlat. För närvarande anlitar vi revisionsbyrån KPMG.

Syftet att förbättra kommunens verksamhet
Genom granskningar av olika delar av den kommunala verksamheten kan brister upptäckas och leda till korrigeringar och nya beslut. Vår uppgift är att upptäcka och påtala bristerna, men inte att utforma nya förslag. Ibland är dock bristerna så allvarliga att det inte bara räcker att korrigera kursen, utan det kan också vara nödvändigt att utkräva ansvar. Detta sker i samband med årsredovisningen. När fullmäktige behandlar årsredovisningen lämnar revisorerna en revisionsberättelse där vi tar ställning i frågan om ansvarsfrihet.

Att utkräva ansvar
Om kommunstyrelsen, en nämnd eller enskilda politiker inte beviljas ansvarsfrihet av fullmäktige kan fullmäktige avsätta dem. Fullmäktige kan också kräva skadestånd av dem som vägrats ansvarsfrihet. De viktigaste grunderna för ansvarsutkrävande är att styrelsen inte har lyckats förverkliga de av fullmäktige beslutade målen, bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll, ej rättvisande redovisning, styrelsens agerande har lett till ekonomisk skada eller förtroendeskada för kommunen, icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning, den eller de beslutande har fattat beslut som de inte hade rätt att fatta eller otillräcklig beredning av ärenden.

Att anmäla en fråga till revisionen
Har du förslag om att kommunens revisorer ska pröva en fråga kan du ta kontakt med någon av revisorerna eller revisionens sakkunniga biträde. Revisorerna prövar vilka ärenden som ska granskas, ett inkommet förslag leder därför inte automatiskt till att en granskning genomförs.

Kommunrevisionen för nuvarande mandatperiod består av:
Hans-Eric Johansson (S), ordförande
Anders Wåhlin (OB), vice ordförande
Torbjörn Johansson (OB)
Helena Norrby (OB)
Viveca Engdahl (S)

Revisionens sakkunniga biträde:
Magnus Larsson, KPMG