Politisk organisation

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ (3 kap 1 § kommunallagen) och representerar kommuninvånarna genom det mandat som fåtts i allmänna val. Fullmäktige har som främsta uppgift att utforma omfattning och målsättning för den kommunala verksamheten, besluta om vad skattepengarna ska användas till och utse ledamöter i kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden och valnämnden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har på Kommunfullmäktiges uppdrag ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ansvar. Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och den enda politiker som är förtroendevald på heltid i vår kommun. Kommunstyrelsens ledamöter ingår i ett antal utskott som ansvarar för olika verksamhetsområden inom kommunen.