Kommunens organisation

Skinnskattebergs kommun är en politiskt styrd organisation. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Politikerna beslutar om hur kommunen ska organiseras och vad det ska satsas på. Till politikernas hjälp finns tjänstemän (sakkunniga kommunanställda) som på bästa sätt (enligt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal) ska genomföra politikernas beslut.

Förvaltningsorganisationen är en anpassning till den politiska organisationen och består av Miljö- och byggnadsförvaltning, Socialförvaltning och Kommunstyrelseförvaltning.
De tre förvaltningarna leds av en kommunchef. Kommunstyrelseförvaltning består av:

  • Sektor kommunledning (Ekonomi, IT, HR, Kansli)
  • Sektor barn och utbildning
  • Sektor kultur och fritid
  • Sektor teknik och service
  • Sektor samhällsskydd och beredskap.

Forvaltningsorganisation 2023