Uppföljning och rapporter

Uppföljningen av kommunens ekonomi består av ett flertal rapporter och prognoser som framställs löpande under verksamhetsåret.

Månadsprognoser
Varje månad görs uppföljning av det ekonomiska utfallet inom verksamheterna. Uppföljning per april och oktober med årsprognos för hela året, redovisas till kommunfullmäktige.

Delårsrapport
Delårsrapport upprättas per den 31 juli. Delårsrapporten har samma utformning som årsredovisningen, men är något förenklad. I delårsrapporten ska ingå en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. Delårsrapporten innehåller även en årsprognos och en avstämning av målen.

Årsredovisning
Årsredovisningen innehåller kommunens samlade uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi för hela året. Årsredovisningen fastställs av Kommunfullmäktige senast i juni.

Årsredovisningen innehåller

 • Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, en driftredovisning en investeringsredovisning och en förvaltningsberättelse.
 • Förvaltningsberättelsen som innehålla upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under året.- Händelser av väsentlig betydelse
  – Förväntad utveckling
  – Väsentliga personalförhållanden
  – Andra förhållanden som är betydelse för styrning och uppföljning
  – God ekonomisk hushållning – värdering av mål och riktlinjer.
  – Ekonomisk ställning
  – Balanskravsresultat
  – Kommunala koncernen
  – Privata utförare
 • verksamhetsberättelser från styrelsen och nämnder innehållande uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi.