Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ledamöterna väljs direkt av kommunmedborgarna, vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande: Lennart Lidquist (L)
1:e vice ordförande Elisabeth Åberg (L)
2:e vice ordförande Ann-Christin Andersson (S)

Ledamöter:
Lena Lovén Rolén  (S)
Ewa Olsson Bergstedt (SD)
Vanja Leneklint (L)
Mazhar Aslan (S)
Oscar Siöstedt (SD)
Fredrik Skog (V)
Helena Öling (S)
Elisabeth Åberg (L)
Bo Öberg (M)
Roger lngvarsson (S)
Jonnv Emtin (SD)
Ann-Christin Andersson (S)
Carina Sándor (L)
Pär Hultman (SD)
Arne Hjorth (S)
Sonja Råberg (C)
Helena Cederberg (V)
Anders Jakobsson (S)
Tobias Jarstorp (L)
Kent Lignell (SD)
Marie Tollefsen Markström (M)
Pentti Lahtinen (S)
Stefan Pistol (SD)
Lennart Lidquist (L)
Per-Olof Östlund (S)

Ersättare:
Patric Gålbom (M)
Staffan Strid (M)
Barbro von Walden (C)
Ulf Kjellin (C)
Susanne Karlsson (L)
Kristina Bergstedt (L)
Anita Carlsson (L)
Ewa Wikström (S)
Mikael Nilsson (S)
Pekka Partanen (S)
Klaus Jesse (S)
Sabine Thungren (S)
Hans Neld (V)
Benny Wallin (V)
Mikael Karlsson (SD)
Rasmus Rosendahl (SD)
Annette Sjöblad (SD)

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som skall finnas i kommunen och vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha, utifrån de uppgifter som åligger kommuner enligt lag.

I alla kommuner måste det finnas en kommunstyrelse och en valnämnd samt även en överförmyndarnämnd, om inte en särskild överförmyndare finns, vilket är fallet i vår kommun. I övrigt står det kommunfullmäktige fritt att bestämma vilka nämnder som skall finnas i kommunen och vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha. Kommunfullmäktige väljer också de ledamöter som sitter i kommunstyrelsen och de andra nämnderna samt ersättare för dessa.

Kommunfullmäktige skiljer sig från nämnderna på så sätt att kommunfullmäktige inte sysslar med myndighetsutövning. Kommunfullmäktige fattar därför inte beslut i enskilda fall. Kommunfullmäktige fattar istället beslut i frågor som är av stor och övergripande betydelse för kommunen som till exempel budget och skatt samt mål och riktlinjer av olika slag. Innan kommunfullmäktige fattar beslut i en fråga, ska först den nämnd som sysslar med sådana frågor som ärendet handlar om, ge ett förslag till beslut i ärendet.

Kommunfullmäktige sammanträder fem gånger per år, förutom när det är valår; då sammanträder kommunfullmäktige sex gånger. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Allmänheten har också möjlighet att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige vid sammanträdet under punkten Allmänhetens frågestund.